Общински съвет > Сесии на общински съветПринтирай

Покана за редовно заседание на ОбС на 27.06.2018г. от 10:15ч. / сряда / в заседателната зала на Община Сапарева баня

 

ПОКАНА

 

 На основание чл.36, ал.2 , т.1 и чл.37, ал.1 и ал.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Сапарева баня  на 27.06.2018г. от 10:15ч. / сряда /, в Заседателната зала на Община   Сапарева баня

 

  СВИКВАМ:

Редовно заседание на Общински  съвет гр.Сапарева баня,  при следният

 

                 Проект!           

        Дневен ред:

 

 

1.       Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. № Д-64/21.06.2018г.

ОТНОСНО: Приемане на годишен план за ползване на дървесина от общински горски територии, собственост на община Сапарева баня за 2019г.

2.       Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. № Д-62/20.06.2018г.

ОТНОСНО: Допускане на изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация /ПР/ в обхвата на улица с осеви точки 363-362-361-37 по регулационния план на гр. Сапарева баня /ул. „Тракия"/, с идентификатор №65365.602.1031 по Кадастралната карта на гр. Сапарева баня, одобрена със Заповед №РД-18-15 от 19.02.2008г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София.

3.       Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. №П-921-1/20.06.2018г.

ОТНОСНО: Предоставяне на поземлен имот по реда на §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010г.

4.       Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. №П-922-1/20.06.2018г.

ОТНОСНО: Предоставяне на поземлен имот по реда на §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010г.

5.       Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. №П-923-1/20.06.2018г.

ОТНОСНО: Предоставяне на поземлен имот по реда на §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010г.

6.       Други.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                            / Иван Куйов /