Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на Заповед №РД-00-13/02.05.2018г. на кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на Проект за (ПУП) – изменение на (ПР) в обхват урегулиран поземлен имот, представляващ парцел V-334, кв.77 по плана на гр.Сапарева баня

ОБЯВЛЕНИЕ

 

 Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  №РД-00-13/02.05.2018 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на Проект за Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация (ПР) в обхват урегулиран поземлен имот, представляващ парцел V-334, кв.77 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор 65365.601.716 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VІІІ-338, кв.77 по плана на гр.Сапарева баня, одобрен със Заповед №1031/16.07.1982 година на Председателя на ОбНС гр.Станке Димитров, частично изменен със Заповед №26/13.07.1983 година на Председателя на ОбНС гр.Станке Димитров, с идентификатор 65365.601.715 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителния директор на АГКК-София, третиращ изменение на вътрешно регулационната линия между урегулиран поземлен имот, представляващ парцел V-334, кв.77 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор 65365.601.716 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VІІІ-338, кв.77 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор 65365.601.715 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, като се образуват нови урегулирани поземлени имоти, представляващи парцели както следва:

І.1.Урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХІV-334, кв.77 по плана на гр.Сапарева баня, с проектен идентификатор 65365.601.1082 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня;

І.2.Урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХІІІ-338, кв.77 по плана на гр.Сапарева баня, с проектен идентификатор 65365.601.1081 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня;

и запазване на установената устройствена зона - жилищна устройствена зона с малка височина и плътност – Жм.

 с Възложител Георги Димитров Дамянов.