Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на Заповед №РД-00-14/01.06.2018г. на кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на проект за (ПУП) – изменение на (ПР), в обхват улица с осови точки 88-81-80-79-78-77-72 по плана на гр.Сапарева баня

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  №РД-00-14/01.06.2018 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на проект за Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за регулация (ПР), в обхват  улица с осови точки 88-81-80-79-78-77-72 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатори №65365.603.493, №65365.603.490 и №65365.603.494 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, /ул."Ген. Скобелев"/, упи /п-л/ VІІ-957, кв.42 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.603.186 по КК на гр.Сапарева баня, упи /п-л/ VІІІ-956, кв.42 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.603.187 по КК на гр.Сапарева баня, упи /п-л/ ІХ-958, кв.42 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.603.201 по КК на гр.Сапарева баня, упи /п-л/ Х-959, кв.42 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.603.202 по КК на гр.Сапарева баня, упи /п-л/ ІV-978, кв.41 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.603.204 по КК на гр.Сапарева баня, упи /п-л/ V-976, кв.41 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.603.211 по КК на гр.Сапарева баня, упи /п-л/ VІ-975, кв.41 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.603.212 по КК на гр.Сапарева баня, упи /п-л/ VІІ-973, кв.41 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.603.213 по кк на гр.Сапарева баня упи /п-л/ VІІІ-974, кв.41 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.603.214 по КК на гр.Сапарева баня, улица с осови точки 77-103 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.603.159 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, /ул."Г.С. Раковски/, упи /п-л/ І-979, кв.36 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.603.393 по КК на гр.Сапарева баня, упи /п-л/ ІІ-979, кв.36 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.603.383 по КК на гр.Сапарева баня, упи /п-л/ ІІІ-980, кв.36 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.603.519 по КК на гр.Сапарева баня, упи /п-л/ ІV - 983, кв.36 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.603.386 по КК на гр.Сапарева баня, упи /п-л/ V-984, кв.36 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.603.387 по КК на гр.Сапарева баня, упи /п-л/ VІ-984, кв.36 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.603.388 по КК на гр.Сапарева баня, упи /п-л/ VІІІІ-2266 и упи /п-л/ ІХ-990, кв.36 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.603.389 по КК на гр.Сапарева баня, третиращ намаляване ширината на улица с осови точки 88-81-80-79-78-77-72 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатори №65365.603.493, №65365.603.490 и №65365.603.494 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, /ул."Ген. Скобелев"/ между кв.42 и кв.36 от 15.00 м. на 14.50 м., между кв.41 и кв.36 от 13.79 м. на 12.80 м., и уширяване на гореописаната улица пред упи /п-л/ VІІІ-974, кв.41 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.603.214 по КК на гр.Сапарева баня, съгласно изготвената скица - предложение за промяна на ПУП - изменение на ПР с Възложител Община Сапарева баня.