Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Oбявление на Заповед №РД-00-15/01.06.2018 година на кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на Проект за (ПУП) – изменение на (ПР) в обхват УПИ, парцел ХХ-1254 и УПИ, парцел VІІ-1254, кв.20 по плана на гр.Сапарева баня

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  №РД-00-15/01.06.2018 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на Проект за Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за регулация (ПР) в обхват урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХХ-1254 и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VІІ-1254, кв.20 по плана на гр.Сапарева баня, одобрен със Заповед №1031/16.07.1982 година на Председателя на ОбНС гр.Станке Димитров, изменен със заповед №182/23.11.1997 година на Кмета на Община Сапарева баня, с идентификатор №65365.602.484 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VІІІ-1256, кв.20 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатори 65365.602.487 и 65365.602.486 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VІ-1250, кв.20 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор 65365.602. 481 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, третиращ както следва:

1. Обединяване на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХХ-1254, урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VІІ-1254, кв.20 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.602.484 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня и улица - тупик в един урегулиран поземен имот, представляващ парцел ХХІ-1254, кв.20 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор 65365.602.484 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня.

3.Поставяне в съответствие новата вътрешно регулационната линия между новообразуваният урегулиран поземен имот, представляващ парцел ХХІ-1254, кв.20 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.602.484 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VІІІ-1256, кв.20 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатори 65365.602.487 и 65365.602.486 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня по съществуващата имотна граница на поземлен имот с идентификатор №65365.602.484 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня.

4. Поставяне в съответствие новата вътрешно регулационната линия между новообразуваният урегулиран поземен имот, представляващ парцел ХХІ-1254, кв.20 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.602.484 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VІ-1250, кв.20 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор 65365.602.481 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня по съществуващата имотна граница на поземлен имот с идентификатор №65365.602.484 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня.

5.Запазване на установената  устройствена зона - жилищна устройствена зона с малка височина и плътност - Жм.

 с Възложители Красимир Димитров Джоргов и Пламен Димитров Джоргов.