НовиниПринтирай

Обява за публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост-самостоятелен обект с идент. №65365.601.941.10.7 по кадастралната карта /КК/ на гр. Сапарева баня с площ 17,91 кв.м

OБЯВА


На основание  чл. 44,  ал.1, т. 1 и т. 7  и чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 7 от ЗОбС, чл. 84, ал.1, т.1, чл.85 и чл.86  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение № 437 от Протокол №36/25.04.2018г. на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед № РД-08-245/31.05.2018г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, намиращ се на територията на гр. Сапарева баня, община Сапарева баня, Област Кюстендил при следните условия:

 

 1. Наименование и местонахождение на обекта на търга:

1.1. Част от имот - публична общинска собственост/АПОС №278/27.07.2016г./-самостоятелен обект с идентификатор №65365.601.941.10.7 по кадастралната карта /КК/ на гр. Сапарева баня, одобрена със Заповед №РД-18-15/19.02.2008г. на ИД на АГКК с площ 17,91 кв.м.; предназначение на самостоятелния обект: за здравни и социални услуги, при съседи на същия етаж: 65365.601.941.10.8 и 65365.601.941.10.6, намиращ се в сграда №10, разположена в поземлен имот с идентификатор №65365.601.941 по КК на гр. Сапарева баня, представляващ урегулиран поземлен имот/парцел/ IV- за баня и поликлиника, кв.126 по регулационния план на гр. Сапарева баня за срок от пет години.

  Начална тръжна цена - 1.50лв. (един лев и педесет стотинки) /кв.м. на месец без ДДС.

 

   2. Срок за отдаване под наем - 5 /пет/  години, считано от датата на подписване на договор.

   3. Размер на депозита  - 2,69 лева, представляващ 10%  от  началната   тръжна   цена, изчислен на база общата площ   на имота, внесен по следната банкова сметка на Община Сапарева баня  при УниКредит Булбанк - клон гр. Сапарева баня IBAN: BG78UNCR 9660 3367 430615, BIC  UNCRBGSF.

Краен срок за внасяне на депозита -   25.06.2018г. -  17:00 часа.   

Краен срок за внасяне на депозита в случай на повторен търг - 02.07.2018г. - 17:00 часа.

   4. Срок за закупуване на тръжна документация -  25.06.2018г.-17:00 часа.

  Място на получаване на тръжните документи и тяхната цена - от деловодството  на общинска администрация гр. Сапарева баня, ул. „Германея" №1, (етаж 1) след представяне на документ за платена цена на стойност 80лв. /осемдесет лева/ без ДДС или 96 лв./деветдесет и шест лева/ с ДДС по сметката на общината при банка Уни Кредит Булбанк - клон гр. Сапарева баня:  BG 55UNCR 96608497667812, вид плащане 447000.                    

   5. Срок за подаване на предложения за участие в търга - 25.06.2018г. - 17:00 часа в деловодството на общината.

  6. Срок и условия за извършване на оглед на имота - до 25.06.2018г. включително, като лицето желаещо оглед на имота само организира извършването му и е за негова сметка.

  7. Спечелилият процедурата за отдаване под наем на съответния обект на търга изплаща преди сключване на договора на наемодателя първата наемна месечна вноска, определена пропорционално на времето от сключване на договора до края на първия календарен месец, както и наемната вноска за месеца, следващ сключването на договора.

Останалите наемни вноски се изплащат най-късно до 5 /пето/ число на месеца, през който се ползва имота.

  8. Място, ден и час на провеждане на търга: 26.06.2018г /вторник/ от 10:00 часа в сградата на общината, етаж 3, зала на общински съвет град Сапарева баня.

  9. Място, ден и час на провеждане на повторен търг: 03.07.2018г. /вторник/ от 10:00 часа в сградата на общината, етаж 3, зала на общински съвет град Сапарева баня.

  10. Срок за закупуване на тръжни документи в случай на повторен търг  - 02.07.2018г., 17:00 часа.                         

  11. Срок и условия за извършване на оглед на имота в случай на повторен търг - до 02.07.2018г. включително, като лицето желаещо оглед на имота само организира извършването му и е за негова сметка.

 12. Срок за подаване на предложения за участие в повторен търг -  02.07.2018г., - 17:00 часа в деловодството на общината.

                                       

За контакти:

Община Сапарева баня,град Сапарева баня, ул."Германея" 1,тел:0707/23378, факс: 0707/23480