Общински съвет > Проекто-наредби на ОбСПринтирай

Докладна записка за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Сапарева баня

 

 ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

САПАРЕВА БАНЯ

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

От Иван Куйов - Председател  на Общински съвет гр. Сапарева баня.

 

 ОТНОСНО: Изменение и допълнение на   Правилника за организацията и дейността на Общински съвет -  Сапарева баня, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с Решение №13 от Протокол № 3/21.12.2007г. на ОбС-  Сапарева баня, изм. С Решение №32 от Протокол №3/27.01.2012г., изм. С Решение №2 от Протокол №2/28.01.2014г.

 

 МОТИВИ:


 1. ПРИЧИНИ, КОИТО НАЛАГАТ ПРИЕМАНЕТО:

Законът за противодействие на корупцията и отнемането на незаконно придобитото имущество /ЗПКОНПИ/ , в сила от 23.01.2018г., запази повечето от функциите на постоянните комисии към общинските съвети в материята на конфликта на интереси и заедно с това им вмени някои нови.

На постоянната комисия по КОНПИ /нова/ е възложено да прима декларациите по чл.35 от ЗПКОНПИ на кметовете на кметства /§2, ал.2 от допълнителните разпоредби на ЗПКОНПИ/, както и да извършват проверки на тези декларации и производства за установяване и санкциониране и конфликт на интереси на тази категория лица /§2, ал.5 от ДР на ЗПКОНПИ/.

Редът за това ще бъде определен в Наредба на Министерския съвет.

Запазват се функциите за изпращане на доказателства и документи на централния орган, който установява конфликт на интереси на лица, заемащи висша публична длъжност, както и за поддържане на регистър на подадените пред комисията декларации.

2. ЦЕЛИ, КОИТО СЕ ПОСТАВЯТ:

С предложената нова норма на Правилника се цели ясно изброяване на функциите на постоянната комисия по ЗКОНПИ към Общински съвет Сапарева баня, улесняване на приложението на новия закон в Общината в частта за кметовете на кметства и създаване на ефективен антикорупционен механизъм. Така ще се осигури ефективна организация на работата на Общинския съвет, неговите комисии и Общинските съветници, взаимодействието им с Общинска администрация за осъществяване на местното самоуправление.

3. ФИНАНСОВИ И ДРУГИ СРЕДСТВА, НЕОБХОДИМИ ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА НОВАТА УРЕДБА:

Прилагането на новата уредба не е свързано с допълнително изразходване на бюджетни средства.

4. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРИЛАГАНЕТО:

Детайлна нормативна уредба съобразно действащото законодателство, уреждаща организацията и дейността на Общински съвет Сапарева баня, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация.

5. АНАЛИЗ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРАВОТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ:

Предложения проект на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Сапарева баня, , неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация е в съответствие с изискванията на ЗАКОНА за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество /ЗПКОНПИ/, в сила от 23.01.2018г. Съответствието му с правото на Европейския съюз е предопределено от синхронизирането на действащото българско законодателство с регламентите и директивите, относими към тази материя..

Предвид гореизложеното и nа основание чл.21, ал.2 и ал.3 от ЗМСМА и във връзка с чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА,

предлагам на Общински съвет  -  Сапарева баня да приеме следното

 

           ПРОЕКТ!            

РЕШЕНИЕ:


 Общински съвет Сапарева баня  приема  изменения и допълнения в  Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Сапарева баня, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, както следва:

I.     чл. 16, ал.2, т. 7 се изменя както следва:

   Комисия по предотвратяване и установяване конфликт на интереси /КПУКИ/ се преименува в Комисия за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество /КПКОНПИ/.

 

 II. Преименуваната комисия по чл.25, ал.1, т.3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси в Комисия по Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество запазва своя състав и ръководство така както е определено с  Решение №2 от Протокол №2/27.11.2015г..

 

 

 

 ВНОСИТЕЛ 

 Иван Куйов - Председател на ОбС

 

СЪГЛАСУВАЛ:

Илияна Базиргянова - Юрист на

Община Сапарева баня

 

ИЗГОТВИЛ:

Евелина Гиздова - Техн. сътрудник

 

 

Прикачени файлове

Правилник-проект (118.50 KB)