Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Oбявление на Решение № 438 /25.04.2018 година, взето по Протокол на Общински съвет гр.Сапарева баня за, одобряване на задание за изработване на проект на /ПУП/ - /ПП/, започването на процедура по учредяване право на сервитут върху поземлен имот горс

О Б Я В Л Е Н И Е

 

 На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 25.04.2018 година Решение № 438 , взето по Протокол на Общински съвет гр.Сапарева баня за, одобряване на задание за изработване на проект на Подробун устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/, Разрешаване изработването на проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/, разрешава започването на процедура по учредяване право на сервитут върху поземлен имот горска територия; съгласие да бъде учредено право на прокарване и сервитут за изграждане на елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия - подземен ел.провод ниско напрежение от „Трафопост" предвиден за изграждане в поземлен имот с идентификатор № 65365.35.79, местност „Над селото" по кадастралната карта на гр.Сапарева баня за захранване на поземлен имот с идентификатор №65365.35.107, местност „Фръчковица", по кадастралната карта на гр.Сапарева баня; поземлен имот с идентификатор № 65365.35.181, местност „Под ридо", по кадастралната карта на гр.Сапарева баня; поземлен имот с идентификатор № 65365.35.10, местност „Валявица", по кадастралната карта на гр.Сапарева баня и поземлен имот с идентификатор № 65365.35.14, местност „Валявица", по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, с дължина 470 м,, в обхвата на поземлени имоти с идентификатори №№ 65365.35.79; 65365.35.95, 65365.35.212 и 65365.35.193 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД - 18 - 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия картография и кадастър  - София и поземлен имот с идентификатор № 65365.210.1011 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД - 18 - 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия картография и кадастър  - София, изменена със Заповед № 18 - 9172 от 24.11.2015 година издадена от Началник на служба по Геодезия картография и кадастър - Кюстендил поподащ в подотдел 139 „б" и подотдел 139 „в" по Горско стопански план на ТП „ДГС Дупница, утвърден със Заповед № 156 от 20.02.2018 година на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите.

 

Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.