Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Oбявление на Заповед № РД – 08 – 168/ 24.04.2018г. на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен проект на /ПУП/ - изменение на (ПР) и изменение на (ПЗ) в обхвата на по ПИ с номер 001176,местност „Самоковско шосе” и Разрешение за строеж №11 от 24.04.2018г.

OБЯВЛЕНИЕ

 

Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс /АПК/ съобщава на „ЕВРО ЕЛИТ" ООД - гр.Дупница, ул."Кулата" № 18 и Милчо Йорданов Карабельов - гр.Дупница, ул."Бабуна планина" № 22, следното:

1.Със Заповед № РД - 08 - 168/ 24.04.2018 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация (ПР) и изменение на План за застрояване (ПЗ) в обхвата на поземлен имот с номер 001176,местност „Самоковско шосе", по Картата на възстановената собственост на землището на с.Ресилово, община Сапарева баня, одобрен със Заповед № 87 от 18.04.2003 година на Кмета на Община Сапарева баня, за който е извършено промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране с Решение № 7 / 18.12.2003 година, точка I.1, взето по Протокол № 7/ 18.12.2003 година на Комисия по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ към Областна дирекция „Земеделие" - Кюстендил.

2.Под № 10 от 24.04.2018 година е одобрен инвестиционен проект и е издадено Разрешение за строеж № 11 от 24.04.2018 година за строеж: „Подземен склад за строителни материал", находящ се в поземлен имот с номер 001183, местност „Самоковско шосе", по картата на възстановената собственост на землището на с.Ресилово, община Сапарева баня с Възложител „КАМИ - 93" ЕООД.

 

На основание чл.61, ал.3 от АПК в 14 - дневен срок от обявяването в Интернет страницата на Община Сапарева баня, съгласно разпоредбите на чл.215 от ЗУТ горепосочените лица, ако имат основание може да направят писмено възражение в два екземпляра чрез Община Сапарева баня до Административен съд - гр.Кюстендил.