Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на Решение №ПЕ-3-ЕО/2018 г. на Директора на РИОСВ за проект на /ПУП/ – /ПР/ и /ПЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя в обхвата на поземлен имот номер с идент. № 65365.24.25, местност „Физолница"

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Съгласно чл.15, ал. 1, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 14.05.2018 г. от Директора на РИОСВ - Перник Решение № ПЕ-3-ЕО/2018 г. на Проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/ и План за застрояване /ПЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя в обхвата на поземлен имот номер с идентификатор № 65365.24.25, местност „Физолница" по Кадастралната карта на гр. Сапарева баня, Община Сапарева баня, третиращ установяване на рекреационна устройствена зона за друг вид рекреации - Од, с цел изграждане на „Спортен комплекс"

Възложител: ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ, с характер да не се извършва екологична оценка

Съобщение за Решението е поставено за обществен достъп на информационното табло на Общинска администрация гр.Сапарева баня на 22.05.2018 г. за период от 14 дни.

 Решението се намира в отдел БУТОСДЕМППОД.

 Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.