Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление до Георги Йорданов Гюров относно Заповед № РД-08-171/25.04.2018г. на кмета на Община Сапарева баня е одобрен (ПУП) – изменение на (ПР) в обхват УПИ, парцел ІV-1267, V-1268 и ІІІ- 1653, кв.7 по плана на гр. Сапарева баня

О Б Я В Л Е Н И Е

 

 Дирекция „БУТОСДЕМППОД" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/  обявява на Георги Йорданов Гюров, че със Заповед № РД-08-171/25.04.2018 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за регулация (ПР), одобрен със заповед №1031/16.07.1982 година на Председателя на ОбНС гр.Станке Димитров, в обхват урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІV-1267, V-1268 и ІІІ- 1653, кв.7 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатори  №65365.602.491; №65365.602.501 и №65365.602.490 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, третиращ поставяне в съответствие новата вътрешно регулационна линия между урегулиран поземен имот, представляващ парцел ІV-1267 и урегулиран поземен имот, представляващ парцел V-1268, кв.7 по плана на гр.Сапарева баня по съществуващата  имотна граница на поземлен имот с идентификатор №65365.602.491 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, поставяне в съответствие новата вътрешно регулационна линия между урегулиран поземен имот, представляващ парцел ІV-1267 и урегулиран поземен имот, представляващ парцел ІІІ-1653, кв.7 по плана на гр.Сапарева баня по съществуващата  имотна граница на поземлен имот с идентификатор №65365.602.491 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, без промяна на установената жилищна устройствена зона с малка височина и плътност - Жм., с Възложители Еленка Крумова Петкова и Георги Йорданов Гюров,, като изготвен на основание чл.109, ал.1, т.2, чл.110, ал.1, т.2 и чл.134, ал.2, т. 2 от ЗУТ и съобразен с изискванията на Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените  схеми и планове.

 

На оснoвание чл.61, ал.3 от АПК в 14 - дневен срок от обявяването в Интернет страницата на Община Сапарева баня, съгласно разпоредбите на чл.215 от ЗУТ горепосоченото лице, ако има осонование може да направи писмено възражение в два екземпляра чрез Община Сапарева баня до Административен съд - гр.Кюстендил.