Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Oбявление на Заповед №РД–08 –104/19.03.2018г. на кмета на община Сапарева баня за одобрен проект на /ПУП/ - изменение на (ПР) в обхват УПИ имот, представляващ: парцел VІІІ-1453, кв.34, парцел ІХ-1452, кв.34 и парцел VІІ-1454, кв.34

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ съобщава на Красимир Методиев Джаджаров - гр.София, р-н Овча купел, ж.к „Овча купел" 48, вх.Б, ет.6, ап.40 и Албена Методиева Джаджарова - гр.Сапарева баня, ул."Джуганица" № 15 , че със  Заповед № РД - 08 - 104 от 19.03.2018 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен Проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация (ПР) в обхват урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VІІІ-1453, кв.34 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор 65365.603.478 по кадстралната карта на гр.Сапарева баня, урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІХ-1452, кв.34 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор 65365.603.479 по кадстралната карта на гр.Сапарева баня и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VІІ-1454, кв.34 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор 65365.603.476 по кадстралната карта на гр.Сапарева баня, третиращ поставяне в съответствие вътрешно регулационната линия между урегулиран поземен имот, представляващ парцел VІІІ-1453, кв.34 и урегулиран поземен имот, представляващ парцел ІХ - 1452, кв.34 по плана на гр.Сапарева баня по съществуващата  имотна граница на поземлен имот с идентификатор №65365.603.478 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, поставяне в съответствие вътрешно регулационната линия между урегулиран поземен имот, представляващ парцел VІІІ-1453, кв.34 и урегулиран поземен имот, представляващ парцел VІІ - 1454, кв.34 по плана на гр.Сапарева баня по съществуващата  имотна граница на поземлен имот с идентификатор №65365.603.478 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, без промяна на установената жилищна устройствена зона с малка височина и плътност - Жм, съгласно графичната част на приложения към тази Заповед проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация /ПР/, с Възложител Елена Цанева Георгиева, изготвен на основание чл. 109, ал.1, т.2, чл.110, ал.1, т.2, чл.124а, ал.2, чл.134, ал.2, т.2, чл.135, ал.1 от ЗУТ и съобразен с изискванията на Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове /ДВ бр.57/2001 год./.

 

На основание чл.61, ал.3 от АПК в 14 - дневен срок от обявяването в Интернет страницата на Община Сапарева баня, съгласно разпоредбите на чл.215 от ЗУТ горепосоченото лице, ако има основание може да направи писмено възражение в два екземпляра чрез Община Сапарева баня до Административен съд - гр.Кюстендил.