НовиниПринтирай

Oбява за публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на: «Недвижим имот – частна общинска собственост /АЧОС №1053/02.10.2014 г./, представляващ урегулиран поземлен имот/парцел/ II-за хотелски комплекс, кв.16 по плана на с. Паничище

ОБЯВА

 

На основание: Решение №423  от Протокол №34/29.03.2018г. на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед №РД-08-166/24.04.2018г.  на кмета на Община Сапарева баня,община Сапарева баня  обявява публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на:  «Недвижим имот - частна общинска собственост /АЧОС №1053/02.10.2014 г./, представляващ урегулиран поземлен имот/парцел/ II-за хотелски комплекс, кв.16 по плана на с. Паничище, общ. Сапарева баня, одобрен с решение №6 от Протокол №29/17.10.2006г. на ОбС гр. Сапарева баня, изменен със Заповед №462/20.08.2014г. на кмета на Община Сапарева баня с площ 3 706 кв.м., при съседи: УПИ/парцели/ IV- за хотелски комплекс и общ. обслужване, I-за хотелски комплекс, III-за мини ВЕЦ, кв.16 и улици с осови точки 180-179 и 179-199-198»

     1. Начална тръжна цена70,00 лв. за кв.м без ДДС за продажба на имота, подробно описан в т.1, съгласно Решение №423  от Протокол №34/29.03.2018г.  на Общински съвет гр. Сапарева баня.

     2. Краен срок за приемане на предложенията -  17.05.2018г. - 17:00 часа  в деловодството на община Сапарева баня, партерен етаж.

     3. Дата, място и час на провеждане на публичния търг -18.05.2018г.  от 10:00 часа  в  Заседателната зала на Общински съвет, ет. 3 на Общинска администрация Сапарева баня.

     4. Размер на депозит за участие - 10 %  от начална тръжна цена, изчислен на база общата площ на целия имот. Депозитът се внася в размер на изчислената сума, без ДДС по набирателната  сметка на Община Сапарева баня при банка Уни Кредит Булбанк - клон гр. Сапарева баня: IBAN: BG78UNCR 9660 3367 430615, BIC  UNCRBGSF;

5. Краен срок за внасяне на депозита -   17.05.2018г. -  17:00 часа.   

6. Краен срок за внасяне на депозита в случай на повторен търг - 23.05.2018г. - 17:00 часа.

   7. Срок за закупуване на тръжни документи -   17.05.2018г.  - 17:00 часа.      

   8. Място на получаване на тръжните документи и тяхната цена - от деловодството  на Общинска администрация гр. Сапарева баня, ул. „Германея" №1, (етаж 1) след представяне на документ за внесена сума на стойност 80 лв. /осемдесет лева/ без ДДС или 96 лв. /деветдесет и шест лева/ с ДДС по   сметката на общината при банка Уни Кредит Булбанк - клон гр. Сапарева баня:  BG 55UNCR 96608497667812, вид плащане 447000.

9. Условия за оглед на недвижимия имот  - до 17.05.2018г.  всеки работен ден  от 08:15 часа до 11:30 часа и от 12:45 часа до 16:30 часа, след предварителна заявка за деня и часа.

10. Дата, място и час на провеждане на повторен публичен търг - 25.05.2018г.  от 10:00  часа в  Заседателната зала, ет.3 на Общинска администрация Сапарева баня.

 11. Краен срок за приемане на предложенията за участие в повторен публичен търг -  23.05.2018г. - 17.00 часа  в деловодството на Община Сапарева баня, партерен етаж.

 12.  Срок за закупуване на тръжни документи за повторен публичен търг 23.05.2018г.  -  17.00 часа.                                     

 13. Условия за оглед на недвижимия имот  в случай на повторен публичен търг - от 21.05.2018г. до 23.05.2018г. всеки работен ден от 08:15 часа до 11:30 часа и от 12:45 часа до 16:30 часа, след предварителна заявка за деня и часа.

                                     

За контакти:

Община Сапарева баня,град Сапарева баня, ул."Германея" 1,тел:0707/23378, факс: 0707/23480