Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на одобрен проект на /ПУП/ - План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) в обхвата на поземлен имот с номер идент. № 65365.23.495, местност “При Джермана”,по кадастралната карта на гр.Сапарева баня

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ съобщава на Иванка Димитрова Гелева - гр.София, р-н Връбница" , ж.к „Връбница 2" 639, вх.В, ет.5, ап.64, че със  Заповед № РД - 08 - 141 от 16.04.2018 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен Проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) в обхвата на поземлен имот с номер идентификатор № 65365.23.495, местност "При Джермана",по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД - 18 - 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София, третиращ промяна предназначението на земеделска земя за собствени неземеделски нужди, установяване на предимно производствена устройствена зона - Пп, със следните пределно допустими стойности на показателите за застрояване, както следва:

-          Височина /Етажност/ - 3,0 м. - 10.00 м. /1 - 3/

-          Плътност  на  застрояване - Ппл - 80 %

-          Интензивност  на  застрояване - Кинт. - 2.0

-          Минимална  озеленена  площ - 20%

С цел изграждане на „Склад за хартия", към съществуваща „Печатница", находяща се в поземлен имот с идентификатор № 65365.46.56, по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, съгласно графичната част на приложения към тази Заповед проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/ и План за застрояване /ПЗ/, с Възложител ЕТ „ТОДОР ПОПОВ - ДЕМТ, изготвен на основание чл.9, ал.2, чл.59, ал.1, чл.60, чл.109, ал.2 и чл.110, ал.1,т.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, Наредба № 7 за правила и нормативите за устройство на отделните видове територии и устройствено зони и съобразен с изискванията на Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове /ДВ бр.57/2001 год./.

 

На основание чл.61, ал.3 от АПК в 14 - дневен срок от обявяването в Интернет страницата на Община Сапарева баня, съгласно разпоредбите на чл.215 от ЗУТ горепосоченото лице, ако има основание може да направи писмено възражение в два екземпляра чрез Община Сапарева баня до Административен съд - гр.Кюстендил.