Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление до заинтересованите лица във връзка с проект на /ПУП/ - план за регулация /ПР/ и план за застрояване /ПЗ/ в обхвата на поземлен имот с номер 027014, местност “Над селото”, по Картата на възстановената собственост на землището на с.Ресилово

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ съобщава на Георги Борисов Георгиев - гр.София, р-н Възраждане, ул."Зайчар" № 222, ет.4, ап.16; Стоил Йорданов Лазаров - с.Ресилово, ул."Рила" № 26; Александър Йорданов Дашов - гр.Дупница,ж.к."Велчова Завера" №40, ет.2, ап.7; Василка Ангелова Гладникова - с.Ресилово, ул."Севрия" № 21; Костадин Николов Костадинов - обл.София, общ.Столична, ж.к."Надежда III" № 332, вх.В, ет.3, ап.53; Силвия Николова Данчева - обл.Софийска, общ.Своге, гр.Своге,кв.Репище № 16 А; Николай Асенов Тончев - с.Самораново, ул."Стаменко Градевски" № 10; Павлина Манолчова Сусанина - гр.София, р-н Слатина, ж.к „Христо Смирненски" № 35, вх.Б, ет.7; Валентин Руменов Сусанин - гр.Дупница, ж.к."Бистрица" №75, вх.Б,ет.7, ап.55; Илия Георг Натев - гр.Перник, ул."Рашо Димитров" № 93, вх.А, ет.8, ап.24; Венетка Костадинова Драмджиева - с.Самораново, ул."Отовица" № 6; Радка Костадинова Ванева - общ.Столична, гр.София, ул."Войводина могила" № 100; Веска Костадинова Герова - обл.Шумен, общ.Велики Преслав, гр.Велики Преслав, ул."Цанко Церовски" № 14; Емилия Димитрова Върголомова - с.Ресилово, ул."Цар Самуил" № 37; Йорданка Кирилова Яньова - с.Самораново, ул."Александър Стоименов" № 31; Милан Йорданов Попов - общ.Столична, гр.София, ж.к. „Надежда I" № 157, вх.В, ет.1, ап.55; Илинка Стоянова Попова - общ.Столична, гр.София, ж.к. „Надежда I" № 157, вх.В, ет.1, ап.55; Камен Бориславов Дашов  - гр.София, общ.Столична, ж.к. „Младост4" № 438, вх.05, ет.07, ап.026; Исталянка Михайлова Лазарова - с.Ресилово, ул." Рила" № 15; Стефка Василева Лазарова - с.Ресилово, ул." Рила" № 24; Димитрина Василева Лазарова - дъщеря - гр.София, ж.к."Овча Купел" № 520, вх.Д, ет.01, ап.070; Веска Кирилова Лазарова - с.Ресилово, ул."Трети март" № 30; Димитър Василев Лазаров - с.Ресилово; Елка Станимирова Щрапульова - гр.Дупница, ул."Иван Шишман" 33, вх.Б, ет.4, ап.26; Георги Методиев Йовев - с.Ресилово; Снежана Георгиева Манева - общ.Дупница, с.Бистрица, ул."Пионарска" № 7; Снежана Георгиева Манева - общ.Дупница, с.Бистрица, ул."Пионарска" № 7; Георги Василев Йовев - с.Ресилово; Светлана Захариева Воденичарска - с.Ресилова; Емилия Иванова Дашева - гр.Дупница, ул."Свети Иван Релски" 215, че със Заповед № РД - 08 - 103 от 19.03.2018 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен Проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/ и План за застрояване /ПЗ/ в обхвата на поземлен имот с номер 027014, местност "Над селото", по Картата на възстановената собственост на землището на с.Ресилово, община Сапарева баня, третиращ промяна предназначението на земеделска земя за собствени неземеделски нужди, установяване на рекреациона устройствена зона за други рекреации - Од, със следните пределно допустими стойности на показателите за застрояване, както следва:

-          Височина /Етажност/ - 3,0 м. - 13.50 м. /1 - 4/

-          Плътност  на  застрояване - Ппл - 30 %

-          Интензивност  на  застрояване - Кинт. - 1.5

-          Минимална  озеленена  площ - 50%

С цел изграждане на „Спортен комплекс", съгласно графичната част на приложения към тази Заповед проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/ и План за застрояване /ПЗ/, с Възложител Община Сапарева баня, изготвен на основание чл.9, ал.2, чл.59, ал.1, чл.60, чл.109, ал.2 и чл.110, ал.1,т.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, Наредба № 7 за правила и нормативите за устройство на отделните видове територии и устройствено зони и съобразен с изискванията на Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове /ДВ бр.57/2001 год./.

 С Решение № КЗЗ - 03 от  15.02.2018 година, точка І - 2, взето по Протокол № 03 / 15.02.2018 година на Комисията за земеделските земи към Министерство на земеделието, храните и горите за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране на обекти в земеделски земи е утвърдена площадка за проектиране, с която се засягат 15005 кв.м. от поземлен имот с номер 027014, местност „Над селото" по картата на възстановената собственост на землището с.Ресилово, община Сапарева баня, земеделска земя, шеста категория, неполивна.

На основание чл.61, ал.3 от АПК в 14 - дневен срок от обявяването в Интернет страницата на Община Сапарева баня, съгласно разпоредбите на чл.215 от ЗУТ горепосоченото лице, ако има основание може да направи писмено възражение в два екземпляра чрез Община Сапарева баня до Административен съд - гр.Кюстендил.