Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Oбявление на Заповед №РД-00-12/23.04.2018г. на кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на проект за (ПУП) – изменение на (ПР) в обхват УПИ, парцел ХХІV-853, кв.31 по плана на гр.Сапарева баня

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  №РД-00-12/23.04.2018 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на Проект за Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за регулация (ПР) в обхват урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХХІV-853, кв.31 по плана на гр.Сапарева баня, одобрен със Заповед №1031/16.07.1982 година на Председателя на ОбНС гр.Станке Димитров, частично изменен със Заповед №6/16.01.1991 година на Кмета на Община Сапарева баня, частично изменен със Заповед №732/18.10.2007 година на Кмета на Община Сапарева баня, частично изменен със Заповед №767/22.11.2007 година на Кмета на Община Сапарева баня, с идентификатор 65365.603.498 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХХ- 852, кв.31 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор 65365.603.369 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителния директор на АГКК-София, третиращ както следва:

1. Поставяне в съответствие вътрешно регулационната линия между урегулиран поземен имот, представляващ парцел ХХІV-853, кв.31 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор 65365.603.498 и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХХ-852, кв.31 по плана на гр.Сапарева баня по съществуващата имотна граница на поземлен имот с идентификатор 65365.603.498 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня

2. Разделяне на новообразувания урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХХІV-853, кв.31 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор 65365.603.498 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня на два самостоятелни урегулирани поземлени имоти, представляващи парцели ХХV-853, кв.31 по плана на гр.Сапарева баня, с проектен идентификатор 65365.603.550 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня плана на гр.Сапарева баня и ХХVІ-853, кв.31 по плана на гр.Сапарева баня, с проектен идентификатор 65365.603.551 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня и запазване на установената  устройствена зона - жилищна устройствена зона с малка височина и плътност - Жм. с Възложител Иван Йорданов Дамянов.