Общински съвет > Сесии на общински съветПринтирай

Покана за редовно заседание на ОбС на 25.04.2018г. от 10:15ч. / сряда / в заседателната зала на ОбС

 

ПОКАНА

 

                  На основание чл.36, ал.2 , т.1 и чл.37, ал.1 и ал.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Сапарева баня  на 25.04.2018г. от 10:15ч. / сряда /, в Заседателната зала на Община   Сапарева баня

 

   СВИКВАМ:

Редовно заседание на Общински  съвет гр.Сапарева баня,  при следният

 

                               Проект!                              

Дневен ред:


1.   Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. № Д-28/28.02.2018г.

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за условията и реда за издаване на разрешителни за водовземане, извършване на услуга водопренос/водоподаване по общински водопроводи за минерална вода и учредяване сервитутни права и право на прокарване на водопроводи за минерална вода на територията на община Сапарева баня.

2.  Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. № Д-35/04.04.2018г.

ОТНОСНО: Приемане на докладите на Народните читалища на територията на Община Сапарева баня за осъществяване на читалищни дейности през 2017г. и отчетите за изразходваните бюджетни средства за същата година.

3.   Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. № Д-36/10.04.2018г.

ОТНОСНО: Предоставяне на поземлен имот по реда на §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2008г.

4.   Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. № Д-39/11.04.2018г.

ОТНОСНО: Приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците в Община Сапарева баня.

5.  Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. № Д-40/11.04.2018г.

ОТНОСНО: Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги за 2019г. на Община Сапарева баня.

6.  Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. № Д-41/10.04.2018г.

ОТНОСНО: Допускане на изменение на Проект за Подробен устройствен план - План за регулация в обхват улица с осови точки 88-81-80-79-78-77-72 по плана на гр. Сапарева баня, с идентификатори №65365.603.493, 65365.603.490  по Кадастралната карта на гр. Сапарева баня, / ул. „Ген. Скобелев"/, УПИ /п-л/ VII-957, кв. 42 по плана на гр. Сапарева баня, с идентификатор № 65365.603.186 по КК на гр. Сапарева баня, УПИ /п-л/ VIII-956, кв. 42 по плана на гр. Сапарева баня, с идентификатор № 65365.603.187 по КК на гр. Сапарева баня, УПИ /п-л/ IX-958, кв. 42 по плана на гр. Сапарева баня, с идентификатор № 65365.603.201 по КК на гр. Сапарева баня, УПИ /п-л/ X-959, кв. 42 по плана на гр. Сапарева баня, с идентификатор № 65365.603.202 по КК на гр. Сапарева баня, УПИ /п-л/ IV-978, кв. 41 по плана на гр. Сапарева баня, с идентификатор № 65365.603.204 по КК на гр. Сапарева баня, УПИ /п-л/ V-976, кв. 41 по плана на гр. Сапарева баня, с идентификатор № 65365.603.211 по КК на гр. Сапарева баня, УПИ /п-л/ VI-975, кв. 41 по плана на гр. Сапарева баня, с идентификатор № 65365.603.212 по КК на гр. Сапарева баня, УПИ /п-л/ VII-973, кв. 41 по плана на гр. Сапарева баня, с идентификатор № 65365.603.213 по КК на гр. Сапарева баня, УПИ /п-л/ VIII-974, кв. 41 по плана на гр. Сапарева баня, с идентификатор № 65365.603.214 по КК на гр. Сапарева баня; улица с осови точки 77-103 по плана на гр. Сапарева баня, с идентификатор № 65365.603.159 по Кадастралната карта на гр. Сапарева баня, / ул. „Г.С.Раковски"/, УПИ /п-л/ I-979, кв.36 по плана на гр. Сапарева баня, с идентификатор №65365.603.393 по КК на гр. Сапарева баня, УПИ /п-л/ II-979, кв.36 по плана на гр. Сапарева баня, с идентификатор №65365.603.383 по КК на гр. Сапарева баня, УПИ /п-л/ III-980, кв.36 по плана на гр. Сапарева баня, с идентификатор №65365.603.519 по КК на гр. Сапарева баня, УПИ /п-л/ IV-983, кв.36 по плана на гр. Сапарева баня, с идентификатор №65365.603.386 по КК на гр. Сапарева баня, УПИ /п-л/V-984, кв.36 по плана на гр. Сапарева баня, с идентификатор №65365.603.387 по КК на гр. Сапарева баня, УПИ /п-л/ VI-984, кв.36 по плана на гр. Сапарева баня, с идентификатор №65365.603.388 по КК на гр. Сапарева баня, УПИ /п-л/ VIII-2266 и УПИ /п-л/ IX-990, кв.36 по плана на гр. Сапарева баня, с идентификатор №65365.603.389 по КК на гр. Сапарева баня.

7.   Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. № Д-43/18.04.2018г.

ОТНОСНО: Отдаване под наем маломерни имоти от общински поземлен фонд.

8.   Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. № Д-44/18.04.2018г.

ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост на собственика на законно построени в него сгради.

9.   Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. № Д-45/18.04.2018г.

ОТНОСНО: Отдаване под наем  на помещения - части от имот публична общинска собственост.

10.  Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. №З-393-1/16.04.2018г.

ОТНОСНО: Одобряване на задание и разрешаване изготвянето на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПП/ за изграждане на елемент на техническата инфраструктора извън границите на урбанизираната територия - подземен ел. провод ниско напрежение от „Трафопост", предвиден за изграждане в поземлен имот с идентификатор №65365.35.79, местност „Над селото" по Кадастралната карта на гр. Сапарева баня за захранване на поземлен имот с идентификатор №65365.35.107, местност „Фръчковица" по Кадастралната карта на гр. Сапарева баня; поземлен имот с идентификатор №65365.35.10, местност „ Валявица" по Кадастралната карта на гр. Сапарева баня и поземлен имот с идентификатор №65365.35.14, местност „ Валявица" по Кадастралната карта на гр. Сапарева баня, с дължина 470 м, в обхвата на поземлени имоти с идентификатори  №№65365.35.79; 65365.35.95; 65365.35.212 и 65365.35.193 по Кадастралната карта на гр. Сапарева баня, одобрена със Заповед №РД - 18 - 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София, изменена със Заповед №18 - 9172 от 24.11.2015година, издадена от Началник на служба по Геодезия, картография и кадастър - Кюстендил, попадащ в подотдел 139 „б" и подотдел 139 „в" по Горско стопански план на ТП „ДГС Дупница", утвърден със Заповед №156 от 20.02.2018година на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите и провеждане на процедура по учредяване право на сервитут върху поземлените имоти.

11.   Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. № Д-46/20.04.2018г.

ОТНОСНО: Отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца с изявени дарби в община Сапарева баня.

12. Други.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                            / Иван Куйов /