Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Oбявление на Заповед №РД-00-11/17.04.2018г. на кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на Проект за (ПУП) – изменение на (ПР) и изменение на План за застрояване (ПЗ) в обхват УПИ,парцел ХІ-1175, кв.24 по плана на гр.Сапарева баня

OБЯВЛЕНИЕ


Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  №РД-00-11/17.04.2018 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на Проект за Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за регулация (ПР) и изменение на План за застрояване (ПЗ) в обхват урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХІ-1175, кв.24 по плана на гр.Сапарева баня, одобрен със Заповед №1031/16.07.1982 година на Председателя на ОбНС гр.Станке Димитров, изменен със заповед №333/08.08.2012 година на Кмета на Община Сапарева баня, с идентификатор 65365.602.271 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, урегулиран поземлен имот, представляващ парцел Х-1176, кв.24 по плана на гр.Сапарева баня, одобрен със Заповед №1031/16.07.1982 година на Председателя на ОбНС гр.Станке Димитров, с идентификатор 65365.602.272 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІХ-1177, кв.24 по плана на гр.Сапарева баня, одобрен със Заповед №1031/16.07.1982 година на Председателя на ОбНС гр.Станке Димитров, с идентификатор 65365.602. 273 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, третиращ както следва:

 

І.1.Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за регулация (ПР), третиращ:

1. Обединяване на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХІ-1175, кв.24 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор 65365.602.271 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел Х-1176, кв.24 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор 65365.602.272 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня в един урегулиран поземен имот, представляващ парцел Х-1175,1176, кв.24 по плана на гр.Сапарева баня, с проектен идентификатор 65365.602.1244 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня.

2.Поставяне в съответствие вътрешно регулационната линия между новообразуваният урегулиран поземен имот, представляващ парцел Х-1175,1176, кв.24 по плана на гр.Сапарева баня и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІХ-1177, кв.24 по плана на гр.Сапарева баня по съществуващата имотна граница на поземлен имот с проектен идентификатор 65365.602.1244 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня.

 

І.2.Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за застрояване (ПЗ), третиращ:


1.Запазване на съществуващата сграда  с предназначение „Къща за отдих" в урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХІ-1175, кв.24 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор 65365.602.271 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня.

2.Запазване на новопредвиденото с действащият Подробен устройствен план (ПУП) -План за застрояване (ПЗ), /Застроителен план/, одобрен със Заповед №1031/16.07.1982 година на Председателя на ОбНС гр.Станке Димитров, свързано малкоетажно основно застрояване по вътрешната регулационна линия между урегулиран поземлен имот, представляващ парцел Х-1176, кв.24 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор 65365.602.272 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІХ-1177, кв.24 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор 65365.602. 273 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня

3.Предвиждане на ново застрояване в новообразуваният урегулиран поземлен имот, представляващ парцел Х-1175,1176, кв.24 по плана на гр.Сапарева баня, с проектен идентификатор 65365.602.1244 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня.

 4.Запазване на установената  устройствена зона - жилищна устройствена зона с малка височина и плътност - Жм.

 с Възложители Сдружение с дейност в частна полза „СПОРТ ЗА ЦЯЛОТО СЕМЕЙСТВО" представляващ се от Николай Костадинов Сираков и Николай Костадинов Сираков.