Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на Заповед № РД-00-9/20.03.2018г. на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на Проект за(ПУП) - изменение на (ПЗ) в обхват УПИ,парцели ХІІ-3007, VІ-3010, V-3008, ІV-3007, ІІІ-3007, ХІV-3007, кв.119 по плана на гр.Сап. баня

        О Б Я В Л Е Н И Е

 

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  №РД-00-9/20.03.2018 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на Проект за Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за застрояване (ПЗ) в обхват урегулирани поземлени имоти, представляващи парцели ХІІ-3007, VІ-3010, V-3008, ІV-3007, ІІІ-3007, ХІV-3007, кв.119 по плана на гр.Сапарева баня, одобрен със Заповед №128/22.10.1999 година на Кмета на Община Сапарева баня, изменен със заповед №328/09.04.2013 година на Кмета на Община Сапарева баня, с идентификатор 65365.602.1175,  65365.602.762, 65365.602.761, 65365602.760, 65365.602.759, 65365.602.756 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, третиращ запазване на установената жилищна устройствена зона с малка височина и плътност - Жм и предвиждане на ново свързано застрояване на сгради от допълващото застрояване между урегулирани поземлени имоти, представляващи парцели ХІІ-3007, VІ-3010, V-3008, ІV-3007, ІІІ-3007, ХІV-3007, кв.119 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор 65365.602.1175,  65365.602.762, 65365.602.761, 65365602.760, 65365.602.759, 65365.602.756 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, с Възложител Радослав Евгениев Пишимаров.