Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Oбявление на Заповед № РД-08-94/15.03.2018 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация (ПР) в обхват УПИ, парцел ХV-118, кв.86 по плана на гр.Сапарева баня

О Б Я В Л Е Н И Е

 

 Дирекция „БУТОСДЕМППОД" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/  обявява на Борислав Бориславов Георгиев и Димитър Костадинов Косовски, че със Заповед № РД-08-94/15.03.2018 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за регулация (ПР) в обхват урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХV-118, кв.86 по плана на гр.Сапарева баня, одобрен със Заповед №1031/16.07.1982 година на Председателя на ОбНС гр.Станке Димитров, изменен със заповед №161/09.04.2013 година на Кмета на Община Сапарева баня, с идентификатор 65365.601.457 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, третиращ промяна на отреждането му от „За жилищно строителство" в „За обществено обслужване", без промяна на установената жилищна устройствена зона с малка височина и плътност - Жм, съгласно графичната част на приложения към тази Заповед проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/, с Възложител „АДВАНС МЕДИКАЛ" ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.Дупница, като изготвен на основание чл.109, ал.1, т.2, чл.110, ал.1, т.2 от ЗУТ и съобразен с изискванията на Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените  схеми и планове.

 

 На оснoвание чл.61, ал.3 от АПК в 14 - дневен срок от обявяването в Интернет страницата на Община Сапарева баня, съгласно разпоредбите на чл.215 от ЗУТ горепосоченото лице, ако има осонование може да направи писмено възражение в два екземпляра чрез Община Сапарева баня до Административен съд - гр.Кюстендил.