Общински съвет > Решения на ОбСПринтирай

Препис – извлечение от Протокол №34 от 29.03.2018 г.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2650 гр. Сапарева баня, ул. "Германeя" №1, телефони: 0707/ 2-23-65;  0888506822:

 e-mail : obc_sbanya@abv.bg

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 34/29.03.2018г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

  

 

НА ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.79 от АПК, чл.26 и чл.28 ЗНА  

 

 

 

Общински съвет Сапарева баня  взе

РЕШЕНИЕ №417

 

 

1.Общински съвет Сапарева баня приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги  на територията на Община Сапарева баня, както следва:

 

  § 1.В глава III "Местни такси", Раздел II - Такси за ползване на пазари, тържища, тротоари, площади, улични платна, панаири и терени с друго предназначение в чл.45, ал.4,  се допълва т.4.5, която гласи:

„За кратковременно ползване на общински терен/и /за срок до 3 дни/  с кратковременен характер в т.ч. поставяне на маси, сергии, кабини атракционно-развлекателни съоръжения,  вкл.  извършване на амбулантна търговия от МПС, каравани, кемпери и други подобни, поставени на територията на поземлен имот, /находящ се в отдел 104, подотел „е" по Лесоустройствен проект 2007 г./, представляваща имот с идентификатор 65365.210.81 по Кадастрална карта на гр. Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15/19.02.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, общ. Сапарева баня за срок до 3дни, таксата се определя за квадратен метър на ден както следва:

-До 10 кв.м.-в размер на 100.00 лв. на ден;

-Над 10 кв.м.-в размер на 100.00 лв. + 10 .00лв. на всеки допълнителен кв.м.

Таксата се заплаща преди ползването на общинският/те терен/и ."

 

т.4.6 „Лицата, за които се констатира, че не са заплатили определената в чл.45, ал.4, т.4.5 такса, могат да заплатят същата на място размер на 200.00лв.

 

   §2.създава се чл. 84а със следното съдържание:

„Лицата, които ползват общински терен/и, поставен/и на територията  на поземлен имот, /находящ се в отдел 104, подотдел „е" по Лесоустройствен проект 2007 г./, представляваща имот с идентификатор 65365.210.81 по Кадастрална карта на гр. Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15/19.02.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, като са поставили маси, сергии, атракционно-развлекателни съоръжения или извършват амбулантна търговия върху тях от МПС, вкл. от каравани, кемпери или др. подобни без да са заплатили предварително таксата по чл.45, ал.4, т.4.5 от настоящата наредба и на място откажат да заплатят и таксата по чл.45, ал.4, т.4.6 от настоящата наредба се наказват както следва:

1-физическите лица с глоба от 1000лв. до 5000лв.

2-юридическите лица и едноличните търговци с имуществена санкция в размер от 2000лв. до 10000лв".

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                              / Иван Куйов /

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 34/29.03.2018г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

  

 

 

НА ОСНОВАНИЕ: чл.197, ал.1 и ал.2 от Закона за предучилищното и училищното образование и във връзка с чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

 

 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

РЕШЕНИЕ №418

 

 

 

1. Приема Общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците в Община Сапарева баня за периода 2018-2019 г.                                                                                                           

 

2. Възлага на Кмета на Община Сапарева баня осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                             / Иван Куйов /

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 34/29.03.2018г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

 

НА ОСНОВАНИЕ:  чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 3, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 1, от Закона за закрила на детето

 

 

 

Общински съвет - гр. Сапарева баня  взе

 РЕШЕНИЕ №419

 

 

 

     1.Общински съвет - гр. Сапарева баня приема Общинска програма за закрила на детето на Община Сапарева баня за 2018 г.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                             / Иван Куйов /

 

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 34/29.03.2018г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

 

 

НА ОСНОВАНИЕ:  чл.21, ал.1, т.23  и чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.137, ал.1, т.3 от Търговския закон и чл.18 от Учредителния акт на „ВиК Паничище" ЕООД

 

             Общински съвет Сапарева баня  взе

РЕШЕНИЕ №420

 

 

 

1.Общинският съвет Сапарева баня  приема годишен финансов отчет за 2017г. на „В и К Паничище "ЕООД, гр.Сапарева баня,  ЕИК 109578907.

2. Общинският съвет Сапарева баня  приема доклад за дейността за 2017г. на „В и К Паничище " ЕООД  гр.Сапарева баня, ЕИК 109578907.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                             / Иван Куйов /

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 34/29.03.2018г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

 

НА ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал.1, т.11 във връзка с чл.27, ал.3  от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.17а, ал.1, т.3  от закона за опазване на земеделските земи, чл.28 от Правилника за прилагане на закона за опазване на земеделските земи чл. 110, ал.1, т.1 и чл.124а , ал.1, ал.5 и ал.7 от  ЗУТ

 

Общински съвет гр.Сапарева баня  взе

  Р Е Ш Е Н И Е №421

 

 

 

1.ОДОБРЯВА ЗАДАНИЕ за изработване на проект на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, в следния териториален обхват - поземлен имот с номер 100020, местност „Турските гробища", по Картата на възстановената собственост на землището на с.Ресилово

 

2.РАЗРЕШАВА изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) в обхвата на поземлен имот с номер 100020, местност „Турските гробища", по Картата на възстановената собственост на землището на с.Ресилово, третиращ установяване установи предимно производствена устройствена зона - Пп, съгласно чл.25, ал.1 от Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, със следните пределно допустими стойности на показателите за застрояване, както следва:

                                                                -  Плътност на застрояване - 80 %

                                                              - Интензивност на застрояване  Кинт - 2.0

                                                          - Етажност /Височина/ - 1 -  3  / 3.00 м. - 10.00 м. /

                                                                 - Минимална озеленена площ - 20 %

С проекта да се предвиди застрояване на „Цех за преработка и съхранение на дървесина".

 

3.Проекта за Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) следва да отговаря на изискванията на Наредба №8 / 14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, като при изготвянето му да се спазват и общите правила на Закона за устройство на територията и нормативните актове по неговото прилагане.

4.Разрешава заявителят да изработи за своя сметка проекта за Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) в  обхвата  и  при спазване изискванията на одобреното задание по  т.1.

  5.Възложителят да съгласува проекта за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/ и План за застрояване /ПЗ/ със заинтересованите централни и териториални администрации и със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества по реда на чл. 127, ал .2 от ЗУТ, преди внасянето му за  приемане и одобряване.

  6.Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2  от ЗУТ с  обявление, което  се поставя на определените за  това места в сградата на общината, района или  кметството, както и на други подходящи места в съответната територия- предмет на  плана, и да се публикува на интернет страницата на общината и в един местен  вестник.

 7.Екземпляр от решението да се връчи на заявителя след заплащане на такса 70 лева, съгласно чл.55, т.17 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община  Сапарева  баня.

8.Разрешението да се впише служебно в регистъра на общинските администрации  съгласно чл. 5, ал. 5 от ЗУТ.

 9.На основание чл.124б,ал.4 от ЗУТ т.2 и т.3 от решението не подлежат на оспорване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                              / Иван Куйов /

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 34/29.03.2018г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

         ПРАВНО  ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5  от ЗМСМА, чл.8, ал.4, чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от ЗОбС,  във връзка с   чл.45, ал.1, т.1, чл.55, ал.1 и  чл.84, ал.1, т.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

                     

Общински съвет гр.Сапарева баня  взе

 РЕШЕНИЕ №423

 

           1.Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си за  продажба на недвижим имот - частна общинска собственост  /АЧОС № 1053 / 02.10.2014 г./, представляващ урегулиран поземлен имот /парцел/ ІІ - за хотелски комплекс, кв.16 по плана на с.Паничище, общ.Сапарева баня, одобрен с решение №6 от Протокол № 29 / 17.10.2006 г. на ОбС гр.Сапарева баня, изменен със Заповед № 462 / 20.08.2014 г. на Кмета на Община Сапарева баня с площ 3706 кв.м, при съседи: УПИ/парцели/ ІV-за хотелски комплекс и общ.обслужване, І-за хотелски комплекс, ІІІ-за мини ВЕЦ, кв.16 и улици с осови точки 180-179 и 179-199-198, чрез провеждането на публичен търг с тайно наддаване.

2. Общински съвет гр.Сапарева баня приема пазарна оценка от 70,00 лв. за кв.м. без ДДС изготвена от лицензиран оценител - инж. Владимир Владимиров, притежаващ лиценз №100100888 от 14.12.2009 година на Камарата на независимите оценители в България, определен по реда на чл.22, ал.3 от ЗОбС, за определяне на продажна  цена  на  недвижим имот - частна общинска собственост, подробно описан в т.1 от настоящото решение.

3. Общински съвет гр.Сапарева баня определя размера на началната тръжна цена от 70,00 лв. за кв.м. без ДДС за  продажбата на имота, подробно описан в т.1.

4. Общински съвет гр.Сапарева баня Възлага на Кмета на Община Сапарева баня да проведе публичен търг с тайно наддаване и да сключи договор за продажбата на недвижимия имот с кандидата спечелил  търга.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                              / Иван Куйов /

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 34/29.03.2018г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

НА ОСНОВАНИЕ:  чл.21, ал.1, т.8 и т.12, и чл.44, ал.1, т.1  във вр. с чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, чл.8, ал.4 и ал.9, чл.14, ал.7 и 8 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.11, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл.51б от Закона за физическото възпитание и спорта.

 

 

Общински съвет гр.Сапарева баня  взе

РЕШЕНИЕ №424

  

 

І. ОбС гр.Сапарева баня допълва годишната програма за управление на имоти общинска собственост за 2018 г. приета с Решение № 385 от Протокол № 32 / 31.01.2018 година, както следва:  

В раздел VІ  ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ в колона „№ по ред" се  добавя  

- № 50216,00 кв.м. открита площ представляваща част от урегулиран поземлен имот, парцел І - за културен дом, административна сграда, МВР, площад, озеленяване, водни площи и обществено обслужване, кв.74 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор № 65365.602.1154 по КК гр.Сапарева бан, одобрена със Заповед № РД-18-15 / 19.02.2008 г. на ИД на АГКК - София / АПОС № 121 / 12.11.2013 год./, съгласно изготвената схема за поставяне, издадена от главния архитект на Община Сапарева баня.

ІІ. 1.Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си да бъде отдаден под наем без провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс на Държавно предприятие „Български спортен тотализатор" част от имот - публична общинска собственост - 16,00 кв.м. открита площ представляваща част от урегулиран поземлен имот, парцел І - за културен дом, административна сграда, МВР, площад, озеленяване, водни площи и обществено обслужване, кв.74 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор № 65365.602.1154 по КК гр.Сапарева бан, одобрена със Заповед № РД-18-15 / 19.02.2008 г. на ИД на АГКК - София, съгласно изготвената схема за поставяне, издадена от главния архитект на Община Сапарева баня  за срок от 10  години, при цена 6,00 лв./кв.м./месечно без ДДС.

 

2. Общински съвет гр. Сапарева баня упълномощава  Кмета  на Общината да сключи договор за наем за имота подробно описан в настоящото решение с Държавно предприятие „Български спортен тотализатор".

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                              / Иван Куйов /

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 34/29.03.2018г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

НА ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.24; чл.27, ал.3 от ЗМСМА; чл.10, ал.3, т.2 от Закона за енергията от възобновяеми източници /ЗЕВИ

 

 

 

Общински съвет - гр. Сапарева баня  взе

 

РЕШЕНИЕ №425

 

 

 

1.Общински съвет - гр.Сапарева баня приема  Доклад за 2017г. Относно изпълнението на Общинската дългосрочна програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници и биогорива (ОДПНИВЕИБ) в община Сапарева баня за периода 2011-2021г.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                             / Иван Куйов /

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 34/29.03.2018г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

         ПРАВНО  ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5  от ЗМСМА, чл.8, ал.4, чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от ЗОбС,  във връзка с   чл.45, ал.1, т.1, чл.55, ал.1 и  чл.84, ал.1, т.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

 

               Общински съвет гр.Сапарева баня  взе

РЕШЕНИЕ №426

 

 1.Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си за  продажба на недвижим имот - частна общинска собственост  /АЧОС № 1893 / 30.08.2017 г./, представляващ урегулиран поземлен имот /парцел/ ІІІ, кв.11 по плана на с.Паничище, общ.Сапарева баня, одобрен с решение №6 от Протокол № 29 / 17.10.2006 г. на ОбС гр.Сапарева баня, изменен със Заповед № РД-08-371/23.08.2017 г. на Кмета на Община Сапарева баня с площ 1000 кв.м, при съседи:улици с о.т.189-188-187, 187-205, 205-206-207 и УПИ /парцел/ II, кв.11,  чрез провеждането на публичен търг с тайно наддаване.

2. Общински съвет гр.Сапарева баня приема пазарна оценка от 70,00 лв. за кв.м. без ДДС изготвена от лицензиран оценител - инж. Владимир Владимиров, притежаващ лиценз №100100888 от 14.12.2009 година на Камарата на независимите оценители в България, определен по реда на чл.22, ал.3 от ЗОбС, за определяне на продажна  цена  на  недвижим имот - частна общинска собственост, подробно описан в т.1 от настоящото решение.

3. Общински съвет гр.Сапарева баня определя размера на началната тръжна цена от 70,00 лв. за кв.м. без ДДС за  продажбата на имота, подробно описан в т.1.

4. Общински съвет гр.Сапарева баня Възлага на Кмета на Община Сапарева баня да проведе публичен търг с тайно наддаване и да сключи договор за продажбата на недвижимия имот с кандидата спечелил  търга.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                             / Иван Куйов /