Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Oбявление на Заповед № РД – 08 – 28 от 23.01.2018г. на кмета на Община Сапарева баня за прекратен проект за /ПУП/ - изменение /ПР/ и изменение на /ПЗ/ в обхвата на поземлен имот с идент.№ 020004 в землището на с.Ресилово

ОБЯВЛЕНИЕ

Дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ съобщава на Радка Василева Владимирова - гр.Дупница, ул."Христо Грънчаров" № 9, вх.Б че със  Заповед № РД - 08 - 28 от 23.01.2018 година на Кмета на Община Сапарева баня е прекратена  проект за  Подробен устройствен план /ПУП/ -  изменение План за регулация /ПР/ и изменение на План за застрояване /ПЗ// в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 020004, по картата на възстановената собственост на землището на с.Ресилово, община Сапарева баня, за който е проведена процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране Решение № 3 от 10.05.2011 година, взето по Протокол № 3 от 10.05.2011 година по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ към Областна дирекция по „Земеделие", гр.Кюстендил, третиращ както следва:

 - Проект на подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация /ПР/, третиращ промяна на отреждането му от „За автосервиз" в „За обществено обслужване".

- Проект на подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за застрояване /ПЗ/, третиращ промяна на установената предимно производствена устройствена зона - Пп, с цел изграждане на „Автосервиз" в жилищна устройствена зона с малка височина и плътност - Жм.

 

П Р Е К Р А Т Я В А М

 

 Процедура открита със Заповед № РД - 00 - 38 от 13.12.2016 година Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на проект на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация /ПР/ и изменение на План за застрояване /ПЗ/ в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 020004, по картата на възстановената собственост на землището на с.Ресилово, община Сапарева баня, за който е проведена процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране Решение № 3 от 10.05.2011 година, взето по Протокол № 3 от 10.05.2011 година по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ към Областна дирекция по „Земеделие", гр.Кюстендил, третиращ както следва:

 - Проект на подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация /ПР/, третиращ промяна на отреждането му от „За автосервиз" в „За обществено обслужване".

- Проект на подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за застрояване /ПЗ/, третиращ промяна на установената предимно производствена устройствена зона - Пп, с цел изграждане на „Автосервиз" в жилищна устройствена зона с малка височина и плътност - Жм, с Възложител Валери Маринов Върголомов

 

На основание чл.61, ал.3 от АПК в 14 - дневен срок от обявяването в Интернет страницата на Община Сапарева баня, съгласно разпоредбите на чл.215 от ЗУТ горепосоченото лице, ако има основание може да направи писмено възражение в два екземпляра чрез Община Сапарева баня до Административен съд - гр.Кюстендил.