Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на Заповед № РД – 08 – 76 от 26.02.2018 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен проект на /ПУП/ - /ПР/ и /ПЗ/ в обхвата на ПИ с идент. № 65365.35.200, местност „Челяковото”

OБЯВЛЕНИЕ


Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ съобщава на Милена Йорданова Терзийска - гр.София, ж.к „Красно село", кв."Борово"№222А, вх.Д, ет.5, ап.109, Красимир Димитров Джоргов - гр.София, ж.к „Овча Купел" №609, вх.Б, ет.1, ап.2, Светла Минкова Косовска - гр.София, ж.к „Белите брези" №26, ет.2, ап.4, Мартина Венциславова Статева - гр.София, ж.к „Овча купер" № 422, вх.Е, ап.8, ап.173, че със  Заповед № РД - 08 - 76 от 26.02.2018 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен Проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/ и План за застрояване /ПЗ/ в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 65365.35.200, местност „Челяковото", по картата на възстановената собственост на землището на гр.Сапарева баня, третиращ промяна предназначението на земеделска земя за собствени неземеделски нужди, установяване на жилищна устройствена зона с малка височина и плътност - Жм, със следните пределно допустими стойности на показателите за застрояване, както следва:

-          Височина /Етажност/ - 3,0 м. - 10.00 м. /1 - 3/

-          Плътност  на  застрояване - Ппл - 60 %

-          Интензивност  на  застрояване - Кинт. -1.2

-          Минимална  озеленена  площ - 40%

 

С цел изграждане на „Две сгради за обществено обслужване с предназначение „Къщи за настаняване на туристи"", съгласно графичната част на приложения към тази Заповед проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/ и План за застрояване /ПЗ/, с Възложите Анелия Йорданова Джоргова - Тачева, изготвен на основание чл.9, ал.2, чл.59, ал.1, чл.60, чл.109, ал.2 и чл.110, ал.1,т.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, Наредба № 7 за правила и нормативите за устройство на отделните видове територии и устройствено зони и съобразен с изискванията на Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове /ДВ бр.57/2001 год./.

 

С Решение № 1 от  15.02.2018 година, точка І - 2, взето по Протокол № 1 / 15.02.2018 година на Комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ към Областна дирекция „Земеделие" Кюстендил за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране на обекти в земеделски земи е утвърдена площадка за проектиране, с която се засягат 1064 кв.м. от поземлен имот с идентификатор № 65365.35.200, местност „Челяковота", по картата на възстановената собственост на землището на гр.Сапарева баня, община Сапарева баня, земеделска земя, шеста категория, неполивна.

 

На основание чл.61, ал.3 от АПК в 14 - дневен срок от обявяването в Интернет страницата на Община Сапарева баня, съгласно разпоредбите на чл.215 от ЗУТ горепосоченото лице, ако има основание може да направи писмено възражение в два екземпляра чрез Община Сапарева баня до Административен съд - гр.Кюстендил.