Общински съвет > Сесии на общински съветПринтирай

Покана за редовно заседание на ОбС на 29.03.2018 г./четвъртък/ от 10.15 часа в заседателната зала на ОбС

 

                                                                                      ПОКАНА

 

                  На основание чл.36, ал.2 , т.1 и чл.37, ал.1 и ал.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Сапарева баня  на 29.03.2018г. от 10:15ч. / четвъртък /, в Заседателната зала на Община   Сапарева баня 

                                                                                      СВИКВАМ:

Редовно заседание на Общински  съвет гр.Сапарева баня,  при следният

 

                            Проект!                              

Дневен ред:

1.    Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. № Д-5/22.01.2018г.

ОТНОСНО: Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги  на територията на Община Сапарева баня

2.    Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. № Д-29/12.03.2018г.

ОТНОСНО: Приемане на Общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците в Община Сапарева баня 2018-2019г.

3.     Докладна записка от г-н Иван Куйов - Председател на ОбС Сапарева баня    с  изх. № ДЗ-2/12.03.2018г.

ОТНОСНО: приемане на Общинска програма за закрила на детето на Община Сапарева баня за 2018 г.

4.    Докладна записка от г-н Иван Куйов - Председател на ОбС Сапарева баня    с  изх. № ДЗ-3/22.03.2018г.

ОТНОСНО: Приемане на Годишен финансов отчет и доклад за дейността на „В и К Паничище" ЕООД за 2017г.

5.    Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. № Д-32/22.03.2018г.

ОТНОСНО: Одобряване на задание и разрешаване изготвянето на проект за Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди в обхвата на неурегулиран поземлен имот с номер 100020, местност „Турските гробища", по Картата на възстановената собственост в землището на с. Ресилово.

6.    Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. № З-113-1/22.03.2018г.

ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост на законно построена в него сграда.

7.    Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. № З-264-1/22.03.2018г.

ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване.

8.    Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. № Д-33/23.03.2018г.

ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост.

9.    Други.

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                           / Иван Куйов /