Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Oбявление на Заповед №РД-00-8/14.03.2018г. на кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на Проект за (ПУП) – изменение на (ПР) в обхват УПИ, парцел ХІІІ-1939 и УПИ, парцел ХІV-1938, кв.25 по плана на с.Сапарево

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  №РД-00-8/14.03.2018 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на Проект за Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за регулация (ПР) в обхват урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХІІІ-1939 и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХІV-1938,  кв.25 по плана на с.Сапарево, третиращ обединяване на двата уругулирани поземлени имота в един урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХІІІ - 1938, 1939, кв.25 по плана на с.Сапарево, без промяна на установената жилищна устройствена зона с малка височина и плътност - Жм, с Възложител Станка Николаева Колева.