Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Съобщение до заинтересованите лица: Евгени Кирилов Наумов , Даниела Любенова Наумова и Олга Викторова Фурнаджийска – Иванова

ОБЯВЛЕНИЕ


 Дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ съобщава Евгени Кирилов Наумов - гр.Сапарева баня, ул."Трети март"; Даниела Любенова Наумова - гр.Сапарева баня, ул."Трети март" и Олга Викторова Фурнаджийска - Иванова - гр.София, р-н Искър, ж.к „Дружба" № 66, вх.А, ет.8, ап.39 , Заповед № РД - 08 - 54 от 09.02.2018 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за регулация (ПР) и изменение на План за застрояване (ПЗ), одобрен със Заповед № 1031 от 16.07.1982 година на Председателя на ОбНС гр.Станке Димитров, изменен със Заповед № 87 от 13.08.1999 година на Кмета на Община Сапарева баня, в обхвата на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел LXXII - 480 и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XVII - 481, кв.74 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатори №№ 65365.602.116 и 65365.602.121 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД - 18 - 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София, третиращ както следва:

 - Изменение на План за регулация (ПР) - третиращ промяна на отреждането на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел LXXII - 480, кв.74 по регулационния план на гр.Сапарева баня от „За жилищно строителство" в „За обществено обслужване".

- Изменение на План за застрояване (ПЗ) третиращ, както следва:

- изграждане на „Семеен хотел" в новообразуван урегулиран поземлен имот LXXII - 480 „За обществено обслужване", кв.74 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор № 65365.602.116 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД - 18 - 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София;

 - изграждане на сгради от допълващата застрояване на вътрешно регулационната линия между новообразуван урегулиран поземлен имот LXXII - 480 „За обществено обслужване" и  урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XVII - 481, кв.74 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатори №№ 65365.602.116 и 65365.602.121 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД - 18 - 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София.

  Съгласно графичната част на приложения към тази Заповед проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация /ПР/ и изменение на План за застрояване /ПЗ/, С Възложител „ХЕЛИОС - ФАРМ" ООД

На основание чл.61, ал.3 от АПК в 14 - дневен срок от обявяването в Интернет страницата на Община Сапарева баня, съгласно разпоредбите на чл.215 от ЗУТ горепосоченото лице, ако има основание може да направи писмено възражение в два екземпляра чрез Община Сапарева баня до Административен съд - гр.Кюстендил.