Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Oбявление на Заповед № РД – 00 – 07/27.02.2018г. на кмета на Община Сапарева баня за разрешаване изработването на проект на (ПУП) - изменение на (ПР) в обхвата на поземлен имот 023005, местност „Прогоно”, с.Овчарци

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 27.02.2018 година Заповед № РД - 00 - 07 на Кмета на Община Сапарева баня за, разрешаване изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) - изменение  на План за регулация (ПР) в обхвата на поземлен имот с номер 023005, местност „Прогоно", по Картата на възстановената собственост на землището на с.Овчарци, за който е извършено промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране с Решение № 7 / 15.12.2017 година, точка IІ.6, взето по Протокол № 7 / 15.12.2017 година на Комисия по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ към Областна дирекция „Земеделие" - Кюстендил, третиращ разделяне на поземлен имот поземлен имот с номер 023005, местност „Прогоно", по Картата на възстановената собственост на землището на с.Овчарци на два самостоятелни поземлени имота с проектни номера 023016 и 023017 по местност „Прогоно", по Картата на възстановената собственост на землището на с.Овчарци, без промяна на отреждането „За хотел" и без промяна на установенета жилищна устройствена зона със средна височина и плътност - Жс, с Възложител  Георги Илиев Шиков.

 

Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.