Общински съвет > Проекто-наредби на ОбСПринтирай

Докладна записка с изх. №Д-28/28.02.2018г. за приемане на Наредба за условията и реда за издаване на разрешителни за водовземане, извършване на услуга водопренос/водоподаване по общински водопроводи за минерална вода

Докладната записка и проекто-наредбите са  достъпни в прикачените файлове.