Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Oбявление на Решение № 394/ 31.01.2018г. от Протокол №32 от 31.01.2018г. на ОбС гр.Сапарева баня за одобряване на задание и разрешаване изработването на проект на (ПУП) - (ПР) и (ПЗ) за промяна предназначението на земеделска земя

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 31.01.2018 година Решение 394, взето по Протокол № 32 от 31.01.2018 година на Общински съвет гр.Сапарева баня за,  одобряване на задание и разрешаване изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на земеделска земя за собствени неземеделски нужди, установяване на жилищна устройствена зона с малка височина и плътност – Жм, с цел строителство на „Малкоетажни къщи за настаняване на туристи” в поземлен имот с номер 020004, местност „Киразлъко” з-ще с.Ресилово, с Възложител Валери Иванов Върголомов

 Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.