Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Oбявление на Заповед № РД – 00 – 05/13.02.2018 година на Кмета на Община Сапарева баня за разрешаване изработването на проект на (ПУП) - изменение на (ПР) в обхвата на УПИ, парцел I – 259, кв.47 по рег. план на с.Ресилово

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 13.02.2018 година Заповед № РД – 00 – 05 на Кмета на Община Сапарева баня за, разрешаване изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за регулация (ПР) одобрен със Заповед № 213 от 12.09.1989 година на Председателя на ИК на ОбНС гр.Сапарева баня, в обхвата на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел I – 259, кв.47 по регулационния план на с.Ресилово, община Сапарева баня, третиращ отреждането му „За озеленяване”, с Възложител Община Сапарева баня.

 

Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.