Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Oбявление на Заповед № РД – 00 – 06 / 13.02.2018г. на кмета на ОбА Сапарева баня за разрешаване изработването на проект на(ПУП) - изменение на (ПР) в обхвата на ПИ с номер 180, кв.46 в с.Ресилово, за образуване на нов УПИ парцел с проектен номер VI

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 13.02.2018 година Заповед № РД – 00 – 06 на Кмета на Община Сапарева баня за, разрешаване изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за регулация (ПР) одобрен със Заповед № 213 от 12.09.1989 година на Председателя на ИК на ОбНС гр.Сапарева баня, в обхвата на поземлен имот с номер 180, кв.46 по регулационния план на с.Ресилово, третиращ образуване на нов урегулиран поземлен имот, представляващ парцел с проектен номер VI – 180 и отреждането му „За озеленяване”, кв.46 по регулационния план на с.Ресилово, с Възложител Община Сапарева баня.


 Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.