Общински съвет > Сесии на общински съветПринтирай

Покана за редовно заседание на ОбС на на 28.02.2018г. от 10:15ч. / сряда / в Заседателната зала на Община Сапарева баня

 

ПОКАНА

 

                  На основание чл.36, ал.2 , т.1 и чл.37, ал.1 и ал.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Сапарева баня  на 28.02.2018г. от 10:15ч. / сряда /, в Заседателната зала на Община   Сапарева баня  СВИКВАМ:

Редовно заседание на Общински  съвет гр.Сапарева баня,  при следният

 

                     Проект!                              

Дневен ред:

 

1.       Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. № Д-12/22.02.2018г.

ОТНОСНО: Приемане на средносрочна бюджетна прогноза на община Сапарева баня за периода 2019-2020г.

2.       Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. № Д-11/22.02.2018г.

ОТНОСНО: Отчет за състоянието на общинска собственост и резултатите от нейното управление през 2017г.

3.        Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. № Д-10/21.02.2018г.

ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост между Общината и физическо лице, чрез продажба дела на Общината.

4.       Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. № Д-13/22.02.2018г.

ОТНОСНО: Отдаване под наем на помещение - част от имот публична общинска собственост.

5.       Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. №П-261-1/20.02.2018г.

ОТНОСНО: Предоставяне на поземлен имот по реда на §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010г.

6.    Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. № Д-14/22.02.2018г.

ОТНОСНО: І.Провеждането на открит конкурс за възлагане на дейност извършване на  Добив/сеч, извоз и рампиране/ на временен склад на прогнозни количества дървесина, ремонт  и поддръжка на път до и в обекта за подотдел със следните количества стояща и лежаща маса: Подотдел 29-д

Лежаща маса по сортиментен лист: едра строителна дървесина бук-71 куб.м, дърва бук 842 пл. куб.м.,; дърва ива - 1 пл. куб.м; едра строителна дървесина трепетлика 15 куб.м и дърва трепетлика 6 пл. куб.м; дърва габър 6 пл. куб.м; едра строителна дървесина липа - 1 куб.м и дърва липа 6 пл. куб.м;

С единична цена за добив е както следва:

-       21 лв. без ДДС за 1 куб.м строителна дървесина;

-       25 лв. без ДДС за 1 пл. куб.м дърва;

И разходи за ремонт  и поддръжка на път до и в обекта   4 000лв. без ДДС

 ІІ. Отдаване на добита дървесина съгласно Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти в подотдел 29-д по следните начини:

1.Продажба по ценоразпис на дървесина, съгласно Решение №75 от Протокол №9/28.04.16 г. на добита дървесина от временен склад в подотдел 29-д;

2.Ползване на дървесина съгл. чл.193, ал.3, ал.4 и ал.5 от Закона за горите, съгласно който се заплащат  разходите за добив.

7.    Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. № Д-15/22.02.2018г.

ОТНОСНО: Ползване на дървесина от Общинска горска територия в: подотдел 79 „н" със стояща маса бял бор 600 куб.м, смърч 740 куб.м, бук 2230 куб.м; ела 10 куб.м;

               Количеството лежаща маса, както и единичните цени за всеки клас на сортиментност по отделно в подотдел 79 „н" е посочено в Приложението към съответната Докладна записка.

8.    Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. № Д-16/22.02.2018г.

ОТНОСНО: Ползване на дървесина от Общинска горска територия в: подотдел 119 „г" със стояща маса ела 850 куб.м, смърч 10 куб.м, бреза 20 куб.м; ива 10 куб.м;

               Количеството лежаща маса, както и единичните цени за всеки клас на сортиментност по отделно в подотдел 119 „г" е посочено в Приложението към съответната Докладна записка.

9.    Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. № Д-17/22.02.2018г.

ОТНОСНО: Ползване на дървесина от Общинска горска територия в: подотдел 58 „в" със стояща маса бял бор 10 куб.м, смърч 250 куб.м, бук 110 куб.м; ела 230 куб.м, ива 80 куб.м;

подотдел 60 „б" със стояща маса смърч 1060 куб.м, ела 220 куб.м, бял бор 230 куб.м, бук 20 куб.м, ива 10 куб.м;

               Количеството лежаща маса, както и единичните цени за всеки клас на сортиментност по отделно в подотдел 58 „в", 60 „б" е посочено в Приложението към съответната Докладна записка.

10. Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. № Д-18/22.02.2018г.

ОТНОСНО: Ползване на дървесина от Общинска горска територия в: подотдел 97 „г" със стояща маса бял бор 30 куб.м, смърч 890 куб.м, бяла мура 210 куб.м; ела 10 куб.м;

               Количеството лежаща маса, както и единичните цени за всеки клас на сортиментност по отделно в подотдел 97 „г" е посочено в Приложението към съответната Докладна записка.

11. Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. № Д-19/22.02.2018г.

ОТНОСНО: Ползване на дървесина от Общинска горска територия в: подотдел 161 „а" със стояща маса бял бор 1780 куб.м, смърч 20 куб.м, ела 10 куб.м;

               Количеството лежаща маса, както и единичните цени за всеки клас на сортиментност по отделно в подотдел 161 „а" е посочено в Приложението към съответната Докладна записка.

12. Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. № Д-20/22.02.2018г.

ОТНОСНО: Ползване на дървесина от Общинска горска територия в:подотдел 165 „в" със стояща маса бял бор 1880 куб.м, смърч 70 куб.м, ела 10 куб.м;

               Количеството лежаща маса, както и единичните цени за всеки клас на сортиментност по отделно в подотдел 165 „в" е посочено в Приложението към съответната Докладна записка.

13. Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. № Д-21/23.02.2018г.

ОТНОСНО: Одобряване на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на Община Сапарева баня за периода 2014-2020г., приет с Решение №1 от Протокол №12/30.07.2014г. на Общински съвет - гр. Сапарева баня.

14. Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. № Д-22/23.02.2018г.

ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост.

15. Други.

 

 

 

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                     / Иван Куйов /