Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на Заповед № РД – 08 – 540 от 13.12.2017г. на кмета на Община Сапарева баня е одобрен (ПУП) – изменение на (ПР) в обхват поземлен имот с идент. № 65365.601.894 , гр.Сапарева баня

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ съобщава Донка Петрова Иванова - гр. Кюстендил, ул."Сливница" № 33, Заповед № РД - 08 - 540 от 13.12.2017 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за регулация (ПР) в обхват поземлен имот с идентификатор № 65365.601.894 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня; урегулирани поземлени имоти, представляващи парцели ХХХVI - 382, XXXVII - 382, XXVIII - 382, кв.74 по плана на гр.Сапарева баня, с нов идентификатор № 65365.602.388 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, третиращ прокарване на нова улица - тупик с осеви точки 336 А - 336Б - 336В - 336Г - 336Д - 336Е с ширина 5.00 м обръщало 12.00 м / 12.00 м и изменение на вътрешните регулационни линии между урегулирани поземлени имоти, представляващи парцели  ХХХVI - 382 и XXXVII - 382 и между урегулирани поземлени имоти, представляващи парцели XXXVII - 382 и XXVIII - 382, кв.74 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор № 65365.602.388 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, съгласно графичната част на приложения към тази заповед Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за регулация (ПР), с Възложител Община Сапарева баня

 

На основание чл.61, ал.3 от АПК в 14 - дневен срок от обявяването в Интернет страницата на Община Сапарева баня, съгласно разпоредбите на чл.215 от ЗУТ горепосоченото лице, ако има основание може да направи писмено възражение в два екземпляра чрез Община Сапарева баня до Административен съд - гр.Кюстендил.