Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Oбявление до засегнатото население за изготвена информация за инвестиционно намерение за Комплексен проект за /ПУП/ - изменение на /ПР/ и имение на /ПЗ/ в обхвата на поземлен имот 001176, „Самоковско шосе” по КВС на землището на с.Ресилово


На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - ОВОС, Община Сапарева баня съобщава на засегнатото население, че има изготвена информация по Приложение 2, към чл.6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно намерение за Комплексен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация /ПР/ и имение на План за застрояване /ПЗ/ в обхвата на поземлен имот с номер 001176, местност „Самоковско шосе" по КВС на землището на с.Ресилово, третиращ разделянето му на два самостоятелни поземлени имота с номера 001182 и 001183, местност „Самоковско шосе" по КВС на землището на с.Ресилово, запазване на установената предимно производствена устройствена зона Пп и инвестиционни проекти за изграждане на „Подземни складове за строителни материали", с Възложител „КАМИ - 93" ЕООД

Изготвената информация по Приложение 2, към чл.6 от Наредба за условия и ред за извършване на оценка на въздействие на околната среда може да бъдe разгледаo всеки работен ден в Дирекция „БУТОСДЕМППОД" при Община Сапарева баня за период от 14 дни считано от 14.02.2018 година.