Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на Заповед №РД-00-4/07.02.2018 година на кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на проект за ПУП – изменение на (ПР), изменение на (ПЗ) и РУП в обхват УПИ, парцел ХVІ-334, ХV-335, ХVІІ-333, кв.7 по плана на с.Ресилово

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  №РД-00-4/07.02.2018 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на проект за Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за регулация (ПР), изменение на План за застрояване (ПЗ) и РУП в обхват урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХVІ-334, урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХV-335, урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХVІІ-333, кв.7 по плана на с.Ресилово, третиращ както следва:

 - Проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация /ПР/, третиращ разделяне на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХVІ-334, кв.7 по плана на с.Ресилово на два самостоятелни урегулирани поземлени имота:

 - урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХІХ-334, кв.7 по плана на с.Ресилово;

- урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХVІ-334, кв.7 по плана на с.Ресилово;

 - Проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за застрояване /ПЗ/ и РУП, третиращ установяване на свързано основно застрояване между новообразуван урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХVІ-334, новообразуван урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХІХ-334, урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХV-335 и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХVІІ-333, кв.7 по плана на с.Ресилово, без промяна на установената жилищна устройствена зона с малка височина и плътност - Жм, със следните пределно допустими стойности на показателите за застрояване:

                                     - Плътност на застрояване - 60%

                                     - Интензивност на застрояване  Кинт - 1.2

                                     - Височина /етажност/ -  3 -10.00 м. /1-3 етажа/

                                     - Минимална озеленена площ - 40%

с Възложители Васил Георгиев Годинов, Георги Милчов Годинов, Емил Цветанов Годинов, Станислава Цветанова Годинова и Каменка Цветанова Годинова.