Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Oбявление за инвестиционно намерение, за изграждане на „Ваканционно селище”, в поземлен имот с идентификатор № 65365.210.931, местност „Рила” по кадастралната карта на гр.Сапарева баня

На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредба за условия и ред за извършване на оценка на въздействие върху околната среда,  Община Сапарева баня

 

С Ъ О Б Щ А В А Т

 

На засегнатото население, че има изготвена Информацията по Приложение 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС инвестиционно намерение, за изграждане на „Ваканционно селище", в поземлен имот с идентификатор № 65365.210.931, местност „Рила" по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД - 18 - 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картагрофия и кадастър - Кюстендил, изменена със Заповед № КД - 14 - 10 - 50 от 11.03.2009 година на Началник Служба по геодезия, картография и кадастър - Кюстендил, с Възложител „ДИ ЕМ ГРУП 2011" ЕООД.

 

 Становища, предложения, мнения и възражения се подават в (РИОСВ), гр. Перник, на адрес: ул. "Благой Гебрев" № 15, ет.1