Общински съвет > Решения на ОбСПринтирай

Докладна записка относно приемане на Отчет за дейността на ОбС– Сапарева баня и неговите комисии за периода от месeц юли 2017г. до месец декември 2017г.

 ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

САПАРЕВА БАНЯ

 

                               ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

От г-н Иван Куйов - Председател на Общински съвет гр. Сапарева баня


 

ОТНОСНО: Приемане на Отчет за дейността на Общински съвет - Сапарева баня  и неговите комисии за периода от месeц  юли 2017г. до месец  декември 2017г.

 

               Уважаеми дами и господа общински съветници,

С оглед разпоредбите на чл.27, ал.6 от ЗМСМА, Председателят на Общински съвет е задължен да представя два пъти годишно отчет за дейността на Общинския съвет и неговите комисии. Отчетът се разглежда в открито заседание и се разгласява на населението на общината по ред, определен в Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет.

С тази докладна записка представям на вашето внимание Отчет за дейността но Общински съвет - Сапарева баня и неговите комисии за периода от м.  юли 2017г. до м. декември 2017г. вкл., който е приложен към докладната записка. Представения отчет е фактологичен по своя характер и представя на кратко работата на Общински съвет - Сапарева баня.

Предвид изложеното, предлагам Общински съвет - Сапарева баня да вземе следното

 

Проект!

 

РЕШЕНИЕ :


На основание чл.27, ал.6 от ЗМСМА, Общински съвет - Сапарева баня приема Отчет за дейността на Общински съвет - Сапарева баня и неговите комисии за периода от м.  юли  2017г. до м. декември  2017г. включително.

 

 

 

                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ

                                                               НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

                                                               ГР. САПАРЕВА БАНЯ

                                                               Иван Куйов

 

 

 

Прикачени файлове

Отчет (103.00 KB)