Общински съвет > Сесии на общински съветПринтирай

Покана за редовно заседание на ОбС на 31.01.2018г./сряда/ от 10.15 часа в заседателната зала на ОбС

ПОКАНА

 

                  На основание чл.36, ал.2 , т.1 и чл.37, ал.1 и ал.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Сапарева баня  на 31.01.2018г. от 10:15ч. / сряда /, в Заседателната зала на Община   Сапарева баня

 

 

                                                                                        СВИКВАМ:

Редовно заседание на Общински  съвет гр.Сапарева баня,  при следният


        Проект!                 

 Дневен ред:

 

1.       Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. № Д-2/19.01.2018г.

ОТНОСНО: Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в община Сапарева баня за 2018 година.

2.       Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. № ДЗ-92/12.01.2018г.

ОТНОСНО: Приемане на Бюджет - 2018г. на община Сапарева баня.

3.       Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. № Д-6/24.01.2018г.

ОТНОСНО: Отдаване под наем на мери, пасища и ливади от Общински поземлен фонд за общо и  индивидуално ползване за стопанската 2018-2019 година.

4.        Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. № З-1999-1/19.01.2018г.

ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост между Общината и юридическо лице, чрез продажбата на дела на Общината.

5.        Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. № Д-1/19.01.2018г.

ОТНОСНО: Отдаване под наем на имот частна общинска собственост.

6.       Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. № Д-3/22.01.2018г.

ОТНОСНО: Отдаване под наем на имот частна общинска собственост.

7.       Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. № Д-4/22.01.2018г.

ОТНОСНО: Предоставяне на поземлен имот по реда на §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010г.

8.       Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. №П-125-1/22.01.2018г.

ОТНОСНО: Заявление №П-125/19.01.2018г.

9.       Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. № М-5-1/25.01.2018г.

ОТНОСНО: Постъпила молба от „ИРГО" ООД, гр. Сапарева баня, ул. „Перуника" №6, представлявано от Ирена Николова Ангелкова-Виячева.

10.    Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. № Д-7/25.01.2018г.

ОТНОСНО: Одобряване  на  задание  и  разрешаване  изготвянето  на  проект за Подробен устройствен план (ПУП) -- План за регулация (ПР)  и План за застрояване (ПЗ) по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за промяна  предназначението на земеделска  земя за неземеделски нужди в обхвата неурегулиран  поземлен имот с идентификатор №020004, местност "Киразлъко",  по Картата на възстановената собственост на землището на с.Ресилово, община Сапарева баня.     

11. Докладна записка от г-н Иван Куйов  -  Председател Общински съвет гр.   Сапарева баня  с  изх. № ДЗ- 1/22.01.2018г.

ОТНОСНО: Приемане на Отчет за дейността на Общински съвет - Сапарева баня и неговите комисии за периода от месец юли 2017г.  до месец декември 2017г.

12. Други.

 


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                           / Иван Куйов /