Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление Заповед № РД – 08 – 538 от 12.12.2017 година на кмета на Община Сапарева баня за одобрен (ПУП) – изменение на (ПР) в обхват УПИ парцел XV – 1696, УПИ парцел ІІІ-1693, УПИ парцел ХІ-1700, УПИ парцел ХІV-1697, кв.40 по плана на с.Сапарево

OБЯВЛЕНИЕ 

 

   Дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ съобщава Радка Стоилова Миланова - гр.София ж.к.Люлин 101 вх.А ет.3 ап.9; Йордан Василев Вучков - с.Сапарево ул."Паисий" № 9; Йордан Владимиров Пехливански - с.Сапарево ул."Минзухар" № 3; Радка Василева Базиргянова - гр.Дупница, ул."Хан Аспарух" № 2, ет.4, ап.11; Силвия Асенова Тзанопулус - гр.София, ж.к „Младост 1а" № 511, вх.3, ет.5, ап.69 и Бойка Асенова Митина - гр.София, р-н Връбница, ж.к „Връбница 1" №529, вх.б, ет.7, ап.60 Заповед № РД - 08 - 538 от 12.12.2017 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за регулация (ПР) одобрен със Заповед № 1031/16.07.1982 година на Председателя на Общински народен съвет гр.Станке Димитров, в обхват урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XV - 1696, урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІІІ-1693, урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХІ-1700, урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХІV-1697, кв.40 по плана на с.Сапарево третиращ, както следва:

1.Поставяне в съотвествие новата вътрешно регулационна линия между урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХV-1697 и урегулиран поземлен имот,представляващ  парцел ІІІ-1693, кв.40 по плана на с.Сапарево, поставяне в съответствие новата вътрешно регулационна линия между урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХV-1697 и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХІ-1700, кв.40 с.Сапрево и поставяне в съответсвие новата вътрешно регулационна линия между урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХІV-1697 и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХV -1696, кв.40 по плана на с.Сапарево по същесвуващата имотна граница на поземлен имот с палноснимачен номер 1696 по плана на с.Сапарево.

2.Разделяне на новообразуван урегулиран поземлен имот представляващ парцел ХV-1696 кв.40 по плана на с.Сапарево на два самостоятелни урегулирани поземлени имота, както следва:

- Урегулиран поземлен имот представляващ парцел ХVI -1696, кв.40 по регулационния план на с.Сапарево с площ  479 кв.м.

- Урегулиран поземлен имот представляващ парцел ХV-1696, кв.40 по регулационния план на с.Сапарево с площ 480 кв.м.

Без промяна на установената жилищна устройствена зано с малка височина и плътност - Жм.

Съгласно графичната част на приложения към тази Заповед проект на Подробен Устройствен план  /ПУП/ - изменение на План за регулация - /ПР/, с Възложители: Ана Григорова Бранкова, Гюлка Василева Погьова, Кирил Григоров Гювийски, Радка Василева Базиргянова, Григор Димитров Гювийски

На основание чл.61, ал.3 от АПК в 14 - дневен срок от обявяването в Интернет страницата на Община Сапарева баня, съгласно разпоредбите на чл.215 от ЗУТ горепосоченото лице, ако има основание може да направи писмено възражение в два екземпляра чрез Община Сапарева баня до Административен съд - гр.Кюстендил.