Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Oбявление на Заповед № РД – 08 – 552 от 19.12.2017 г. на кмета на Община Сапарева баня е одобрен (ПУП) – изменение на (ПР) и изменение на (ПЗ) в обхвата на УПИ, парцел III – 110, кв.86 по рег. план на гр.Сапарева баня

Дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ съобщава Росен Ангелов Тимчев - гр.Дупница, ул."Янтра" №8 Заповед № РД - 08 - 552 от 19.12.2017 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за регулация (ПР) и изменение на План за застрояване (ПЗ), одобрен със Заповед № 1031 от 16.07.1982 година на Председателя на Общински народен съвет гр.Станке Димитров Проект, в обхвата на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел III - 110, кв.86 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор № 65365.601.442, по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД - 15 - 18 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на АГКК - София, третиращ, както следва:

                 -Изменение на План за регулация (ПР) - промяна на отреждането му от „За жилищно строителство" в „За обществено обслужване" и промяна на установената жилищна устройствена зона с малка височина и плътност - Жм, в  жилищна устройствена зона със средна височина и плътност - Жс.

                 -изменение на План за застрояване (ПЗ) - установяване на жилищна устройствена зона със средна височина и плътност - Жс, съгласно разпоредбите на чл.19 от Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, при спазване следните пределно допустими стойности на показателите за застрояване:

                    -  Височина /Етажност/ - 3,0 м. - 15,00 м. /1 - 5/

                     - Плътност  на  застрояване - Ппл - 70 %

                     - Интензивност  на  застрояване - Кинт. - 2,0

                    -  Минимална  озеленена  площ - 30%

в едно с новопредвидено застрояване на сграда за обществено обслужване с предназначение „Хотел", съгласно приложеният към тази заповед Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация и изменение на План за застрояване /ПЗ/, с Възложител Даниела Димитрова Кметска

На основание чл.61, ал.3 от АПК в 14 - дневен срок от обявяването в Интернет страницата на Община Сапарева баня, съгласно разпоредбите на чл.215 от ЗУТ горепосоченото лице, ако има основание може да направи писмено възражение в два екземпляра чрез Община Сапарева баня до Административен съд - гр.Кюстендил.