Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Oбявление на Заповед № РД – 00 – 2/16.01.2018г. на кмета на Община Сапарева баня за разрешаване изработването на проект на (ПУП) - изменение на (ПР) в обхвата на УПИ, парцели ХV и VIII, кв.100 по регулационния план на гр.Сапарева баня

 О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 16.01.2018 година Заповед № РД - 00 - 2 на Кмета на Община Сапарева баня за, разрешаване изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за регулация (ПР) одобрен със Заповед № 264 от 18.12.1989 година на Председателя на ИК на ОбНС гр.Сапарева баня, изменена със Заповед № 154 от 03.04.2013 година на Кмета на Община Сапарева баня, в обхвата на урегулирани поземлени имоти, представляващи парцели ХV и VIII, кв.100 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатори №65365.601.254 и 65365.601.255 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, третиращ както следва:

- Поставяне в съответствие на новата вътрешно регулационна линия между урегулирани поземлени имоти, представляващи парцели ХV и VIII, кв.100 по регулационния план на гр.Сапарева баня, по съществуваща имотна граница на поземлен имот с идентификатор № 65365.601.254 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня;

- Промяна на отреждането на новообразуван урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХV, кв.100 по регулационния план на гр.Сапарева баня от „За жилищно строителство" в „За обществено обслужване", без промяна на установената жилищна устройствена зона с малка височина и плътност - Жм, с Възложител  ЕТ „СВЕТОСЛАВ АНДРЕЕВ - СВЕТЛИ".

 

Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.