Общински съвет > Проекто-наредби на ОбСПринтирай

Докладна записка №Д- 5/22.01.2018г. за изменение изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на територията на Община Сапарева баня

Изх. № Д-5/22.01.2018г.


Докладна записка

От Калин Гелев - Кмет на Община Сапарева баня

 

Относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги  на територията на Община Сапарева баня

 

            УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

 

 Мотиви за приемане на изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги  на територията на Община Сапарева баня

 

 Причини, които налагат изменението и допълнението на Наредбата

Общинският съвет като орган на местно самоуправление  решава самостоятелно въпросите от местно значение, които законът е предоставил в неговата компетентност. В изпълнение на предоставените му правомощия, той е овластен да издава нормативни актове, уреждащи  въпроси от местно значение, сред които и наредби. Също така  в правомощията на общински съвет е и да определя размера на местните такси и цени на услуги, като има за цел да ги оптимизира и съответно да не са в тежест на физическите и юридическите лица.

В Наредба за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги  на територията на Община Сапарева баня е  регламентирана таксата за ползване на пазари, тържища, тротоари, площади, улични платна, панаири и терени с друго предназначение като с решение на Общински съвет Сапарева баня  в чл.45, ал.4, т.4.3 е определена такава за обекти с кратковременен характер/ маси,сергии, павилиони, кабини, атракционно-развлекателни съоръжения и други/,  поставени на територията на Община Сапарева баня за срок до 3 дни   в размер от 20.00лв. до 50.00лв.

Считам, че поради по-големия интерес за поставяне на маси, сергии, павилиони, кабини, атракционно-развлекателни съоръжения и други на  територията на поземлен имот, /находящ се в отдел 104, подотел „е" по Лесоустройствен проект 2007 г./, представляваща имот с идентификатор 65365.210.81 по Кадастрална карта на гр. Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15/19.02.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК и с оглед такса, която се заплаща от физически и юридически лица, извършващи търговска дейност е необходимо Общински съвет Сапарева баня да определи такава такса за поставяне на гореизброените съоръжения само за  поземлен имот, /находящ се в отдел 104, подотел „е" по Лесоустройствен проект 2007 г./, представляваща имот с идентификатор 65365.210.81 по Кадастрална карта на гр. Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15/19.02.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК и, която обаче да бъде в по-голям размер  с оглед защита интересите на физическите и юридическите лица - наематели по договори с община Сапарева баня след проведени тръжни процедури.

 

            Цели, които се поставят

 

Към настоящия момент на територията на община Сапарева баня и по-конкретно на горецитирания  поземлен имот  възниква необходимост за по-справедливо и ефективно диференциране на таксата за ползване на пазари, тържища, тротоари, площади,улични платна, панаири и терени с друго предназначение.

Във връзка с гореизложеното и отчитайки местоположението на поземления имот и засиления интерес от физически и юридически лица, извършващи търговска дейност на същия, може да се направи обосновано заключение за необходимостта от предприемане на действия относно увеличаване на таксата за ползване на общински терени за извършване на търговска дейност.

 

Финансови средства, необходими за прилагането на Наредбата

За прилагане на измененията в Наредбата не е необходимо разходването на допълнителни средства от бюджета на Община Сапарева баня.

 

 Очаквани резултати

 В резултат на допълнението в Наредба за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги  на територията на Община Сапарева баня  се очаква да се повишат приходите в бюджета на общината, както и да се защитят интересите на физическите и юридическите лица - наематели по договори с община Сапарева баня след проведени тръжни процедури.

 

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

 Доколкото настоящия проект има за предмет допълнение/изменение на подзаконов нормативен акт, който подлежи на издаване на основание чл.21, ал.2, от ЗМСМА от Общински съвет като орган на местно самоуправление, то приложими са разпоредбите на „Европейската харта за местно самоуправление".

 

 На основание чл.26, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове във връзка с чл.77 от АПК в  заинтересованите лица могат в едномесечен срок от публикуване на настоящия проект за обществени консултации на интернет страницата на Община Сапарева баня да направят предложения и да изразят становища по проекта.

 

С оглед на  гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.79 от АПК, чл.26 и чл.28 ЗНА предлагам на Общински съвет Сапарева баня да приеме следното

 

 

            Проект!

РЕШЕНИЕ

 

            1.Общински съвет Сапарева баня приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги  на територията на Община Сапарева баня, както следва:

 

            § 1.В глава III "Местни такси", Раздел II - Такси за ползване на пазари, тържища, тротоари, площади, улични платна, панаири и терени с друго предназначение в чл.45, ал.4,  се допълва т.4.5, която гласи:

„За кратковременно ползване на общински терен/и /за срок до 3 дни/  с кратковременен характер в т.ч. поставяне на маси, сергии, кабини атракционно-развлекателни съоръжения,  вкл.  извършване на амбулантна търговия от МПС, каравани, кемпери и други подобни, поставени на територията на поземлен имот, /находящ се в отдел 104, подотел „е" по Лесоустройствен проект 2007 г./, представляваща имот с идентификатор 65365.210.81 по Кадастрална карта на гр. Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15/19.02.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, общ. Сапарева баня за срок до 3дни, таксата се определя за квадратен метър на ден както следва:

-До 10 кв.м.-в размер на 150.00 лв. на ден;

-Над 10 кв.м.-в размер на 150.00 лв. + 5 .00лв. на всеки допълнителен кв.м.

Таксата се заплаща преди ползването на общинският/те терен/и ."

 

т.4.6 „Лицата, за които се констатира, че не са заплатили определената в чл.45, ал.4, т.4.5 такса, могат да заплатят същата на място размер на 200.00лв.

 

            §2.създава се чл. 84а със следното съдържание:

„Лицата, които ползват общински терен/и, поставен/и на територията  на поземлен имот, /находящ се в отдел 104, подотдел „е" по Лесоустройствен проект 2007 г./, представляваща имот с идентификатор 65365.210.81 по Кадастрална карта на гр. Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15/19.02.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, като са поставили маси, сергии, атракционно-развлекателни съоръжения или извършват амбулантна търговия върху тях от МПС, вкл. от каравани, кемпери или др. подобни без да са заплатили предварително таксата по чл.45, ал.4, т.4.5 от настоящата наредба и на място откажат да заплатят и таксата по чл.45, ал.4, т.4.6 от настоящата наредба се наказват както следва:

1-физическите лица с глоба от 1000лв. до 5000лв.

2-юридическите лица и едноличните търговци с имуществена санкция в размер от 2000лв. до 10000лв".

 

 

 


ВНАСЯ:........................

Калин Гелев

Кмет на Община Сапарева баня


 

Изготвил:.....................

                  /И.Базиргянова/

 

 

Съгласувал...................

                    Адв.М.Попов