Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на Заповед №РД-00-34 от 20.12.2017 година на кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на проект за (ПУП) – изменение на (ПР) в УПИ - парцели Х-786, ІХ-785, ХІ-787, ХVІ-791 и ХVІІ-791, кв.48 по плана на гр.Сап. баня

           ОБЯВЛЕНИЕ

 

 Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  №РД-00-34/20.12.2017 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на Проект за Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация (ПР)  в обхват урегулиран поземлен имот, представляващ парцел Х-786, урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІХ-785, урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХІ-787,  урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХVІ-791 и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХVІІ-791, кв.48 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатори  №65365.603.153, №65365.603.150, №65365.603.154, №65365.603.155 и №65365.603.152 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, третиращ както поставяне в съответствие новата вътрешно регулационна линия между урегулиран поземен имот, представляващ парцел Х-786 и урегулиран поземен имот, представляващ парцел ІХ-785, кв.48 по плана на гр.Сапарева баня по съществуващата  имотна граница на поземлен имот с идентификатор №65365.603.153 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, поставяне в съответствие новата вътрешно регулационна линия между урегулиран поземен имот, представляващ парцел Х-786 и урегулиран поземен имот, представляващ парцел ХІ-787, кв.48 по плана на гр.Сапарева баня по съществуващата  имотна граница на поземлен имот с идентификатор №65365.603.153 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, поставяне в съответствие новата вътрешно регулационна линия между урегулиран поземен имот, представляващ парцел Х-786 и урегулиран поземен имот, представляващ парцел ХVІ-791, кв.48 по плана на гр.Сапарева баня по съществуващата  имотна граница на поземлен имот с идентификатор №65365.603.153 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня и поставяне в съответствие новата вътрешно регулационна линия между урегулиран поземен имот, представляващ парцел Х-786 и урегулиран поземен имот, представляващ парцел ХVІІ-791, кв.48 по плана на гр.Сапарева баня по съществуващата имотна граница на поземлен имот с идентификатор №65365.603.153 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, без промяна на установената жилищна устройствена зона с малка височина и плътност – Жм, с Възложители Ели Кирилова Васева и Силвия Кирилова Кацарска.