Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на Заповед № РД – 00 – 33 от 12.12.2017 год. кмета на Община Сапарева баня за, разрешаване изработването на проект на (ПУП) - изменение на (ПР) в обхвата на УПИ, парцели IV – 1267; V – 1268 и III - 1653, кв.7 по рег. план на гр.Сапарева баня

 О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 12.12.2017 година Заповед № РД – 00 – 33 на Кмета на Община Сапарева баня за, разрешаване изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за регулация (ПР) одобрен със Заповед № 1031 от 16.07.1982 година на Председателя на ОбНС гр.Станке Димитров, в обхвата на урегулирани поземлени имоти, представляващи парцели IV – 1267; V – 1268 и III - 1653, кв.7 по регулационния план на гр.Сапарева баня, Община Сапарева баня, с идентификатори 65365.602.491; 65365.602.501 и 65365.602.490 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД – 18 – 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София, третиращ поставяне в съответствие новите вътрешно регулационни линии между урегулиран поземлен имот, представляващ парцел IV – 1267 и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел V – 1268, кв.7 по регулационния план на гр.Сапарева баня по съществуваща имотна граница на поземлен имот с идентификатор № 65365.602.491 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, поставяне в съответствие новите вътрешно регулационни линии между урегулиран поземлен имот, представляващ парцел IV – 1267 и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел III - 1653, кв.7 по регулационния план на гр.Сапарева баня по съществуваща имотна граница на поземлен имот с идентификатор № 65365.602.491 по кадастралната карта, с Възложител Еленка Крумова Петкова.

       Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.