Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Oбявление на Заповед № РД – 08 – 523 от 27.11.2017 година на кмета на Община Сапарева баня за (ПУП) – /ПР/ и /ПЗ/ в обхвата на поземлен имот с идент.р № 65365.46.33, местност „Средна вада”, гр.Сапарева баня

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ съобщава на  Бисер Христов Коляндов, с адрес: гр.Дупница, ул."Баба Тонка" № 29; Имад Аладин Суар Шариф с постоянен адрес: гр.Русе, ул. „Църковна Независимост" № 27, вх.2, ет.1, ап.2;  Фадя Имад Суар с постоянен адрес гр.Русе, ул. „Църковна Независимост" № 27, вх.2, ет.1, ап.2 и  Аймад Имад Суар с постоянен адрес: гр.Русе, ул. „Църковна Независимост" № 27, вх.2, ет.1, ап.2, че със Заповед № РД - 08 - 523 от 27.11.2017 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация /ПР/ и План за застрояване /ПЗ/ в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 65365.46.33, местност „Средна вада", по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, третиращ промяна предназначението на земеделска земя за собствени неземеделски нужди, установяване на предимно производствена устройствена зона - Пп, със следните пределно допустими стойности на показателите за застрояване, както следва:

-          Височина /Етажност/ - 3,0 м. - 10.00 м. /1 - 3/

-          Плътност  на  застрояване - Ппл - 80 %

-          Интензивност  на  застрояване - Кинт. - 2.0

-          Минимална  озеленена  площ - 20%

 С цел изграждане на „Работилница за изделия от метал", съгласно графичната част на приложения към тази Заповед проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/ и План за застрояване /ПЗ/, с Възложители Сашко Йорданов Ставров, изготвен на основание чл.9, ал.2, чл.59, ал.1, чл.60, чл.109, ал.2 и чл.110, ал.1,т.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, Наредба № 7 за правила и нормативите за устройство на отделните видове територии и устройствено зони и съобразен с изискванията на Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове /ДВ бр.57/2001 год./.

С Решение № 6 от  02.11.2017 година, точка І - 1, взето по Протокол № 6 / 02.11.2017 година на Комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ към Областна дирекция „Земеделие" Кюстендил за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране, с която се засягат 527 кв.м. от поземлен имот с идентификатор № 65365.46.33, местност „Средна вада", по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, община Сапарева баня, земеделска земя, шеста категория, неполивна.

На основание чл.61, ал.3 от АПК в 14 - дневен срок от обявяването в Интернет страницата на Община Сапарева баня, съгласно разпоредбите на чл.215 от ЗУТ горепосоченото лице, ако има основание може да направи писмено възражение в два екземпляра чрез Община Сапарева баня до Административен съд - гр.Кюстендил.