НовиниПринтирай

Обява за публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – частна общинска собственост, намиращи се на територията на с. Ресилово, община Сапарева баня, Област Кюстендил

OБЯВА

 

На основание  чл.44,  ал.1, т.1 и т.7 и чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл.8, ал.4 и чл.14 ал.1 във връзка с чл.14, ал.2 от ЗОбС, чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, чл. 84, ал.1, т.2 и чл.85 във връзка с чл. 86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение № 354 от Протокол №28/31.10.2017г. на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед №РД-08-521/24.11.2017г. на Кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими  имоти - частна общинска собственост, намиращи се на територията на с. Ресилово, община Сапарева баня, Област Кюстендил при следните условия:

 

1.      Описание и местонахождение на обектите на търга:

      -поземлен  имот № 011035, местност „Долна Драговица" в землището на с.Ресилово, общ.Сапарева баня /АЧОС № 1144 / 26.02.2015 г./ с площ от 1,337 дка, начин на трайно ползване: Полска култура, категория на земята при неполивни условия: шеста, при граници и съседи: №№ 011033, 011036, 011037, 011034, 011089;

      -       поземлен  имот № 011042, местност „Долна Драговица" в землището на с.Ресилово, общ.Сапарева баня /АЧОС № 1145 / 26.02.2015 г./ с площ от 1,210 дка, начин на трайно ползване: Полска култура, категория на земята при неполивни условия: шеста, при граници и съседи: №№ 011041, 011048, 011043, 011089;

        -       поземлен  имот № 040047, местност „Долна мера" в землището на с.Ресилово, общ.Сапарева баня /АЧОС № 1455 / 28.07.2015 г./ с площ от 4,196 дка, начин на трайно ползване: Полска култура, категория на земята при неполивни условия: шеста, при граници и съседи: №№ 040063, 040042, 040041, 040057, 040048, 040049, 040051, 040052, 000011;

        -       поземлен  имот № 040048, местност „Долна мера" в землището на с.Ресилово, гр.Сапарева баня /АЧОС № 1433 / 28.07.2015 г./ с площ от 2,331 дка, начин на трайно ползване: Полска култура, категория на земята при неполивни условия: шеста, при граници и съседи: №№ 040057, 040056, 040049, 040047;

     -    поземлен  имот № 040050, местност „Долна мера" в землището на с.Ресилово, общ.Сапарева баня /АЧОС № 1442 / 28.07.2015 г./ с площ от 1,732 дка, начин на трайно ползване: Полска култура, категория на земята при неполивни условия: шеста, при граници и съседи: №№ 040049, 040056, 040055, 040054, 040053, 040051;

     -       поземлен  имот № 040065, местност „Долна мера" в землището на с.Ресилово, общ.Сапарева баня /АЧОС № 1443 / 28.07.2015 г./ с площ от 2,877 дка, начин на трайно ползване: Полска култура, категория на земята при неполивни условия: шеста, при граници и съседи: №№ 040064, 040059, 040061, 000144, 040023;

   Начална тръжна цена за отдаването под наем на всеки от имотите - 20.00лв./дка (двадесет лева и нула стотинки)   годишно.

 2. Срок за отдаване под наем - 5 /пет/ стопански години, считано от 01.10.2017г.

 3. Размер на депозита  - 10% от началната тръжна цена, изчислен на база общата площ на всеки от имотите, за който се участва, внесен по следната банкова сметка на Община Сапарева баня  при УниКредит Булбанк - клон гр. Сапарева баня IBAN: BG78UNCR 9660 3367 430615, BIC  UNCRBGSF.

 

Краен срок за внасяне на депозита -  20.12.2017г. -  17:00 часа.   

Краен срок за внасяне на депозита в случай на повторен търг - 22.12.2017г. - 17:00 часа.


  4. Срок за закупуване на тръжна документация - 20.12.2017г. - 17:00 часа.

 Място на получаване на тръжните документи и тяхната цена - от деловодството  на общинска администрация гр. Сапарева баня, ул. „Германея" №1, (етаж 1) след представяне на документ за платена цена на стойност 80лв. /осемдесет лева/ без ДДС по сметката на общината при банка Уни Кредит Булбанк - клон гр. Сапарева баня:  BG 55UNCR 96608497667812, вид плащане 447000.                    

   5. Срок за подаване на предложения за участие в търга - 20.12.2017г. - 17:00 часа в деловодството на общината.

   6.  Срок и условия за извършване на оглед на имотите - до 20.12.2017г. включително, като лицето желаещо оглед на имота само организира извършването му и е за негова сметка.

  7. Спечелилият процедурата за отдаване под наем на съответния обект на търга следва да внесе преди сключване на договора на наемодателя първата наемна годишна вноска. Останалите наемни вноски се плащат съгласно сроковете, посочени в договора.

  8. Място, ден и час на провеждане на търга: 21.12.2017г. /четвъртък/ от 14:00 часа в сградата на общината, етаж 3, зала на общински съвет град Сапарева баня.

   9. Място, ден и час на провеждане на повторен търг: 05.01.2018г. /петък / от 14:00 часа в сградата на общината, етаж 3, зала на общински съвет град Сапарева баня.

   10. Срок за закупуване на тръжни документи в случай на повторен търг  -04.01.2018г., 17:00 часа.                         

  11. Срок и условия за извършване на оглед на имотите в случай на повторен търг - до 04.01.2018г. включително, като лицето желаещо оглед на имотите само организира извършването му и е за негова сметка.

 12. Срок за подаване на предложения за участие в повторен търг - 04.01.2018г. - 17:00 часа в деловодството на общината.

 

За контакти:

Община Сапарева баня,град Сапарева баня, ул."Германея" 1,тел:0707/23378, факс: 0707/23480