Общински съвет > Сесии на общински съветПринтирай

Покана за редовно заседание на ОбС на 30.11.2017г. от 10:15ч. / четвъртък/ в заседателната зала на ОбС

 

ПОКАНА

 

 На основание чл.36, ал.2 , т.1 и чл.37, ал.1 и ал.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Сапарева баня  на 30.11.2017г. от 10:15ч. / четвъртък /, в Заседателната зала на Община   Сапарева баня

 СВИКВАМ:

 

Редовно заседание на Общински  съвет гр.Сапарева баня,  при следният

 

                            Проект!                          

     Дневен ред:

 

1.    Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. № Д-131/15.11.2017г.

ОТНОСНО: Приемане на Предложения за осъществяване на дейността на Народните читалища на територията на Община Сапарева баня за 2018 г.

2.    Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. № З-1673-1/15.11.2017г.

ОТНОСНО: Именуване на улица с осови точки 437-439-440-441-416 по регулационния план на гр. Сапарева баня, одобрен със Заповед №128 от 22.10.1999 г. на Кмета на Община Сапарева баня.

3.    Докладна записка от г-н  Иван Куйов -  Председател на Общински съвет -  Сапарева баня  с  изх. № ДЗ- 89/16.11.2017г.

ОТНОСНО: Изменение на Решение №17 от Протокол №13/17.09.2014г. на Общински съвет Сапарева баня.

4.    Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. № П-1766-1/21.11.2017г.

ОТНОСНО: Предоставяне на поземлен имот по реда на §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010 г.

5.    Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. № П-1962-1/21.11.2017г.

ОТНОСНО: Предоставяне на поземлен имот по реда на §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010 г.

6.    Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. № П-2030-1/21.11.2017г.

ОТНОСНО: Предоставяне на поземлен имот по реда на §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010 г.

7.    Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. № П- 2176-1/21.11.2017г.

ОТНОСНО: Предоставяне на поземлен имот по реда на §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010 г.

8.    Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. № П- 2177-1/21.11.2017г.

ОТНОСНО: Предоставяне на поземлен имот по реда на §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010 г.

9.    Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. № Д-133/24.11.2017г.

ОТНОСНО: Изменение на Решение №341 от Протокол №27 от 07.09.2017г. на Общински съвет Сапарева баня.

10. Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. № П-354-147/24.11.2017г.

ОТНОСНО: Одобряване на Общия устройствен план на Община Сапарева баня.

11.  Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх.  Д-134/24.11.2017г.

ОТНОСНО: Одобряване на Споразумение за сътрудничество между общините от РСУО „РИЛА ЕКО".

12. Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. №Д-132/24.11.2017г.

ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост между Общината и физическо лице чрез продажба дела на Общината.

13.  Други.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                            / Иван Куйов /