НовиниПринтирай

Обявление за изменение на Заповед №РД- 05-629 от 23.11.2017г. на МЗХ /ИАГ/ за забрана на движение на моторни превозни средства и ППС с животинска тяга за периода 06.11.2017-31.01.2018г.

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - КЮСТЕНДИЛ

 


ЗАПОВЕД
№ РД -05-638/ 23.11.2017г.
Гр. Кюстендил
На основание чл. 2,ал.2, т.3 от Административно- процесуалния кодекс

 


1. В Заповед РД-05-629/23.11.2017 година на Директора на РДГ Кюстендил се прави следното изменение:

Т. 1 се изменя така:
..Забранява се временно достъпа на моторни превозни средства и пътни превозни средства за периода от 24.11.2017 година до 31.01.2018 година включително.
2.Настоящата заповед да бъде сведена до знанието на изпълнителния директор на ИАГ, кмета на Община Сапарева баня,директора на ЮЗДП Благоевград, директора на ТП ДГС Дупница, Директора на „Общинско лесничейство" гр.Сапарева баня.
3. Лицата стопанисващи горските територии,следва да поставят информационни обозначителни табели с копия на заповедта, на всички горски пътища на входа на горските територии по т. 1.

4.3аповедта да бъде публично оповестена на интернет страницата на Регионална дирекция по горите- Кюстендил и на информационното табло в сградата на Община Сапарева баня.

 

 

 

ДИРЕКТОР НА РДГ КЮСТЕНДИЛ

 

ИНЖ. ЗДРАВЧО ТОДОРОВ