Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Oбявление на Заповед № РД-08-471/24.10.2017г. на Кмета на Община Сапарева баня за одобрен (ПУП) – (ПР), одобрен в обхвата на УПИ, представляващ парцел XLIII - 370, кв.74 по регулационния план на гр.Сапарева баня

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Дирекция „БУТОСДЕМППОД" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/  обявява на Любов Василева Кунчева, Христо Водославов Вълчков, Анелия Водославова Вълчкова - Колева и Стефан Иванов Янков, че със Заповед № РД-08-471/24.10.2017 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен Подробeн устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР), одобрен със Заповед № 1031 от 16.07.1982 на Председателя на ОбНС гр.Станке Димитров, изменен със Заповед № 361 от 03.12.2004 година и Заповед № 268 от 05.08.2009 година на Кмета на Община Сапарева баня, в обхвата на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XLIII - 370, кв.74 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор № 65365.601.580 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД - 18 - 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София, изменена със Заповед № КД - 14 - 10 - 231 от 01.11.2010 година на Началник СГКК - Кюстендил, третиращ промяна на отреждането му от „За жилищно строителство" в „За обществено обслужване", съгласно графичната част на приложения към тази Заповед проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/, с Възложител Димитър Христов Кирилов, като изготвен на основание чл.109, ал.1, т.2, чл.110, ал.1, т.2 и чл.134, ал.2, 6 от ЗУТ и съобразен с изискванията на Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените  схеми и планове.

 

На основание чл.61, ал.3 от АПК в 14 - дневен срок от обявяването в Интернет страницата на Община Сапарева баня, съгласно разпоредбите на чл.215 от ЗУТ горепосоченото лице, ако има осонование може да направи писмено възражение в два екземпляра чрез Община Сапарева баня до Административен съд - гр.Кюстендил.