Общински съвет > Решения на ОбСПринтирай

Препис - извлечение от Протокол № 29/10.11.2017г. на заседание на ОбС

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 29/10.11.2017г.

НА Заседание на ОбС

 

 

 

На основание чл.21, ал. 2 и във връзка с чл.59, ал.1 и чл.61, ал.1 от ЗМСМА, чл.6, ал.2 от ЗФУКПС и в съответствие с изискванията на чл.5, ал.2, т.9 и чл.8, ал.1 и сл. от ЗОП  


Общински съвет Сапарева баня взе

РЕШЕНИЕ №359


1.    Общински съвет- Сапарева баня, одобрява Кмета на Община Сапарева баня да сключи споразумение за сътрудничество за съвместно възлагане на обществена поръчка с Община Бобов дол и Община Дупница с предмет: „Предоставяне на услуги по третиране на смесени битови отпадъци на общините Дупница, Сапарева баня и Бобов дол, включващи: предварително третиране, транспортиране, предаване за оползотворяване (рециклиране, термично или чрез други методи) и предаване за обезвреждане на отпадъци, генерирани на територията на общините Дупница, Сапарева баня и Бобов дол." /Приложение №1 към решението/.

2.    Допуска предварително изпълнение на настоящето решение, на основание чл. 60, ал.1 от АПК.

3.    Общински съвет гр.Сапарева баня  упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да подпише от името на Общината  споразумение за  сътрудничество за съвместно възлагане с общините Дупница и Бобов дол.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                             / Иван Куйов /