Общински съвет > Решения на ОбСПринтирай

Протокол №28/ 31.10.2017г. от заседание на ОбС

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 28/31.10.2017г.

НА Заседание на ОбС

 

 

 

На  основание чл. 21, ал.1, т.11 във връзка с чл.27, ал.3 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 110, ал.1, т.1, чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7 и  чл.124б от ЗУТ

 

Общински съвет гр.Сапарева баня  взе

 

Р Е Ш Е Н И Е №349

 

 

1.ОДОБРЯВА ЗАДАНИЕ за изработване на проект на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР)  и План за застрояване (ПЗ)  по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за  промяна  предназначението  на  земеделска  земя  за  неземеделски  нужди,  в  следния  териториален   обхват - поземлен  имот  с идентификатор 65365.32.104, местност "Света вода", по  Кадастралната карта на  гр.Сапарева баня, Община Сапарева баня.

 

  2.РАЗРЕШАВА  изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор 65365.32.104, местност "Света вода",  по  Кадастралната  карта  на гр.Сапарева баня , Община Сапарева баня, третиращ установяване на жилищна устройствена зона с малка  височина и плътност - Жм, съгласно разпоредбите на чл.19 от Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, при спазване следните пределно допустими стойности на показателите за застрояване:

                                                              - Височина /Етажност/ - 3,0 м. - 10,00 м. /1 - 3/

                                                              - Плътност  на  застрояване - Ппл - 60 %

                                                             - Интензивност на застрояване - Кинт. -1,2

                                                              - Минимална  озеленена  площ - 40%

                                                             С цел изграждане на една малкоетажна къща за настаняване на туристи.

 

3.Проекта  за  Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) следва да отговаря на изискванията  на  Наредба №8 / 14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове , като при изготвянето му да се спазват и общите правила на Закона за устройство на територията и нормативните актове по неговото прилагане.

4.Разрешава   заявителят  да  изработи  за  своя  сметка  проекта  за  Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ)   в  обхвата  и  при  спазване  изискванията  на   одобреното  задание  по  т.1.

5.Възложителят  да съгласува проекта  за  Подробен устройствен план /ПУП/ - План  за  регулация /ПР/ и План  за  застрояване /ПЗ/  със заинтересованите централни и териториални администрации и със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества по реда на чл. 127, ал .2 от ЗУТ , преди внасянето му за  приемане и одобряване.

            6.Решението  да  се  разгласи  по  реда  на  чл.124б, ал.2  от  ЗУТ  с  обявление, което  се  поставя  на  определените  за  това  места  в  сградата  на  общината, района   или  кметството, както  и  на  други  подходящи  места  в  съответната  територия- предмет  на  плана, и  да  се   побликува  на  интернет  страницата  на  общината  и  в  един  местен  вестник.

            7.Екземпляр  от  решението  да  се  връчи  на  заявителя  след  заплащане  на  такса 70 лева , съгласно чл.55, т.17  от  Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община  Сапарева  баня.

            8.Разрешението да се впише служебно в регистъра на общинските администрации  съгласно чл. 5, ал. 5 от ЗУТ.

            9.На  основание  чл.124б, ал.4 от ЗУТ, т.2 и т.3  от  решението  не  подлежат  на  оспорване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                             / Иван Куйов /

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 28/31.10.2017г.

НА Заседание на ОбС

 

 

На  основание чл. 21, ал.1, т.11 във връзка с чл.27, ал.3 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 110, ал.1, т.1, чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7, и  чл.124б от ЗУТ

 

Общински съвет гр.Сапарева баня да вземе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е №350

 

 

1.ОДОБРЯВА ЗАДАНИЕ за изработване на проект на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР)  и План за застрояване (ПЗ) по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за  промяна  предназначението  на  земеделска  земя  за  неземеделски  нужди,  в  следния  териториален обхват - поземлен  имот  с идентификатор 65365.32.107, местност "Света вода", по  Кадастралната  карта  на  гр.Сапарева баня, Община Сапарева баня.

 

 2.РАЗРЕШАВА  изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор 65365.32.107, местност "Света вода",  по  Кадастралната  карта  на гр.Сапарева баня, Община Сапарева баня, третиращ установяване на жилищна устройствена зона с малка  височина и плътност - Жм, съгласно разпоредбите на чл.19 от Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, при спазване следните пределно допустими стойности на показателите за застрояване:

 

                                                  - Височина /Етажност/ - 3,0 м. - 10,00 м. /1 - 3/

                                                  - Плътност  на  застрояване - Ппл - 60 %

                                                 - Интензивност на застрояване - Кинт. -1,2

                                                  - Минимална  озеленена  площ - 40%

                                                С цел изграждане на три малкоетажни къщи за настаняване на туристи.

 

3.Проекта  за  Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) следва да отговаря на изискванията  на  Наредба №8 / 14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове , като при изготвянето му да се спазват и общите правила на Закона за устройство на територията и нормативните актове по неговото прилагане.

4.Разрешава   заявителят  да  изработи  за  своя  сметка  проекта  за  Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) в  обхвата и при спазване  изискванията  на   одобреното  задание  по  т.1.

5.Възложителят  да съгласува проекта  за  Подробен устройствен план /ПУП/ - План  за  регулация /ПР/ и План  за  застрояване /ПЗ/  със заинтересованите централни и териториални администрации и със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества по реда на чл. 127, ал .2 от ЗУТ , преди внасянето му за  приемане и одобряване.

            6.Решението  да  се  разгласи  по  реда  на  чл.124б, ал.2  от  ЗУТ  с  обявление, което  се  поставя  на  определените  за  това  места  в  сградата  на  общината, района   или  кметството, както  и  на  други  подходящи  места  в  съответната  територия- предмет  на  плана, и  да  се   побликува  на  интернет  страницата  на  общината  и  в  един  местен  весник.

            7.Екземпляр  от  решението  да  се  връчи  на  заявителя  след  заплащане  на  такса 70 лева , съгласно чл.55, т.17  от  Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община  Сапарева  баня.

            8.Разрешението да се впише служебно в регистъра на общинските администрации  съгласно чл. 5, ал. 5 от ЗУТ.

            9.На  основание  чл.124б, ал.4 от ЗУТ, т.2 и т.3  от  решението  не  подлежат  на  оспорване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                             / Иван Куйов /

 

 

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 28/31.10.2017г.

НА Заседание на ОбС

 

На основание чл. 21, ал.1, т.11 във връзка с чл.27, ал.3 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 110, ал.1, т.1, чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7, и чл.124б от ЗУТ

 

Общински съвет гр.Сапарева баня  взе

 

Р Е Ш Е Н И Е №351

 

 

1.ОДОБРЯВА ЗАДАНИЕ за изработване на проект на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, в следния териториален обхват - поземлен имот с идентификатор № 65365.23.495, местност "До Джермана", по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД - 18 - 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София.

 

 2.РАЗРЕШАВА изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) в обхвата на поземлен имот с номер идентификатор № 65365.23.495, местност "До Джермана", по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД - 18 - 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София, третиращ установяване установи предимно производствена устройствена зона - Пп, съгласно чл.25, ал.1 от Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, със следните пределно допустими стойности на показателите за застрояване, както следва:

                                           -  Плътност на застрояване - 80 %

                                           - Интензивност на застрояване  Кинт - 2.0

                                            - Етажност /Височина/ - 1 -  3  / 3.00 м. - 10.00 м. /

                                            - Минимална озеленена площ - 20 %

                                           С проекта да се предвиди застрояване със „Склад за съхранение на хартия".

 

3.Проекта за Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) следва да отговаря на изискванията на Наредба №8 / 14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, като при изготвянето му да се спазват и общите правила на Закона за устройство на територията и нормативните актове по неговото прилагане.

4.Разрешава заявителят да изработи за своя сметка проекта за Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) в  обхвата  и  при спазване изискванията на одобреното задание по  т.1.

5.Възложителят да съгласува проекта за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/ и План за застрояване /ПЗ/ със заинтересованите централни и териториални администрации и със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества по реда на чл. 127, ал .2 от ЗУТ, преди внасянето му за  приемане и одобряване.

  6.Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2  от ЗУТ с  обявление, което  се поставя на определените за  това места в сградата на общината, района или  кметството, както и на други подходящи места в съответната територия- предмет на  плана, и да се публикува на интернет страницата на общината и в един местен  вестник.

 7.Екземпляр от решението да се връчи на заявителя след заплащане на такса 70 лева, съгласно чл.55, т.17 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община  Сапарева  баня.

 8.Разрешението да се впише служебно в регистъра на общинските администрации  съгласно чл. 5, ал. 5 от ЗУТ.

 9.На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ т.2 и т.3 от решението не подлежат на оспорване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                              / Иван Куйов /

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 28/31.10.2017г.

НА Заседание на ОбС

 

 

На  основание чл. 21, ал.1, т.11 във връзка с чл.27, ал.3 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 110, ал.1, т.1, чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7 и чл.124б от ЗУТ

 

Общински съвет гр.Сапарева баня  взе

 

Р Е Ш Е Н И Е №352

 

 

1.ОДОБРЯВА ЗАДАНИЕ за изработване на проект на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР)  и План за застрояване (ПЗ)  по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за  промяна  предназначението  на  земеделска  земя за неземеделски  нужди,  в следния териториален обхват - поземлен  имот с идентификатор 65365.30.125, местност "Джермански слог", по  Кадастралната  карта  на  гр.Сапарева баня , Община Сапарева баня.

 

 2.РАЗРЕШАВА  изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор 65365.30.125, местност "Джермански слог",  по  Кадастралната  карта на гр.Сапарева баня, Община Сапарева баня, третиращ установяване на жилищна устройствена зона с малка  височина и плътност - Жм, съгласно разпоредбите на чл.19 от Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, при спазване следните пределно допустими стойности на показателите за застрояване:

                                  - Височина /Етажност/ - 3,0 м. - 10,00 м. /1 - 3/

                                    - Плътност  на  застрояване - Ппл - 60 %

                                   - Интензивност на застрояване - Кинт. -1,2

                                  - Минимална  озеленена  площ - 40%

                                С цел изграждане на една малкоетажна жилищна  сграда.

 

3.Проекта  за Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) следва да отговаря на изискванията на Наредба №8 / 14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове , като при изготвянето му да се спазват и общите правила на Закона за устройство на територията и нормативните актове по неговото прилагане.

4.Разрешава   заявителят  да  изработи  за  своя  сметка  проекта  за  Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ)   в  обхвата  и  при  спазване  изискванията  на  одобреното задание  по  т.1.

5.Възложителят  да съгласува проекта  за  Подробен устройствен план /ПУП/ - План  за  регулация /ПР/ и План  за  застрояване /ПЗ/  със заинтересованите централни и териториални администрации и със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества по реда на чл. 127, ал .2 от ЗУТ , преди внасянето му за  приемане и одобряване.

 6.Решението  да  се  разгласи по  реда  на  чл.124б, ал.2  от  ЗУТ  с  обявление, което  се  поставя  на  определените  за  това  места  в  сградата  на  общината,района   или  кметството, както  и  на  други  подходящи  места  в  съответната  територия- предмет  на  плана, и  да  се   побликува  на  интернет  страницата  на  общината  и  в  един  местен  вестник.

7.Екземпляр  от  решението  да  се  връчи  на  заявителя  след  заплащане  на  такса 70 лева , съгласно чл.55, т.17  от  Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община  Сапарева  баня.

 8.Разрешението да се впише служебно в регистъра на общинските администрации  съгласно чл. 5, ал. 5 от ЗУТ.

 9.На  основание  чл.124б, ал.4 от ЗУТ, т.2 и т.3  от  решението  не  подлежат  на  оспорване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                              / Иван Куйов /

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 28/31.10.2017г.

НА Заседание на ОбС

 

 

        На основание чл.21, ал.1, т.6 във връзка с чл.27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл.137, ал. 2  от Закона за публичните финанси и Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Сапарева баня

                  

Общински съвет Сапарева баня  взе

 

Р Е Ш Е Н И Е № 353

 

               1. Приема информация за текущото изпълнение на общинския бюджет към 30.06.2017 г. както следва:

               1.1 По приходната част на бюджета   съгласно приложение  № 1.

               1.2  По разходната част на бюджета    съгласно  приложение № 1                            

              2. Приема информация за текущото изпълнение на сметките за средства от Европейския съюз  към 30.06.2017 година както следва:

                 2.1 Отчет за средствата  от ЕС, предоставени по  ОП код 98 КСФ -    съгласно Приложение № 2

                 2.2  Отчет за средствата от ДФЗ - РА код 42     съгласно Приложение № 3

                 2.3 Отчет за чужди средства с код 33   съгласно  Приложение № 4   

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                              / Иван Куйов /

 

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 28/31.10.2017г.

НА Заседание на ОбС

 

 

 

 

Правно основание: чл.21 ал.1 т.8 и т.12 във връзка с чл.27 ал.4 и 5 от ЗМСМА; чл.8, ал.4 и ал.9 и чл.14 от ЗОбС, чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, чл.14, ал.1 и чл.38, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество;

 

Общински съвет гр. Сапарева баня  взе

 

РЕШЕНИЕ №354

 

І. ОбС гр.Сапарева баня допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2017 г. приета с Решение № 223 от Протокол № 19 / 25.01.2017 година, както следва:  

В раздел VІ ОТДАВАНЕ  ПОД   НАЕМ  се добавят от № 191 до №196, както следва:

  • № 191 - поземлен имот - частна общинска собственост №011035, местност „Долна Драговица" в землището на с.Ресилово, общ.Сапарева баня /АЧОС № 1144 / 26.02.2015 г./ с площ от 1,337 дка, начин на трайно ползване: Полска култура, категория на земята при неполивни условия: шеста, при граници и съседи: №№ 011033, 011036, 011037, 011034, 011089;
  • № 192 - поземлен имот - частна общинска собственост  №011042, местност „Долна Драговица" в землището на с.Ресилово, общ.Сапарева баня /АЧОС № 1145 / 26.02.2015 г./ с площ от 1,210 дка, начин на трайно ползване: Полска култура, категория на земята при неполивни условия: шеста, при граници и съседи: №№ 011041, 011048, 011043, 011089;
  • № 193 - поземлен имот - частна общинска собственост № 040047, местност „Долна мера" в землището на с.Ресилово, общ.Сапарева баня /АЧОС № 1455 / 28.07.2015 г./ с площ от 4,196 дка, начин на трайно ползване: Полска култура, категория на земята при неполивни условия: шеста, при граници и съседи: №№ 040063, 040042, 040041, 040057, 040048, 040049, 040051, 040052, 000011;
  • № 194 - поземлен имот - частна общинска собственост № 040048, местност „Долна мера" в землището на с.Ресилово, гр.Сапарева баня /АЧОС № 1433 / 28.07.2015 г./ с площ от 2,331 дка, начин на трайно ползване: Полска култура, категория на земята при неполивни условия: шеста, при граници и съседи: №№ 040057, 040056, 040049, 040047;
  • № 195 - поземлен имот - частна общинска собственост № 040050, местност „Долна мера" в землището на с.Ресилово, общ.Сапарева баня /АЧОС № 1442 / 28.07.2015 г./ с площ от 1,732 дка, начин на трайно ползване: Полска култура, категория на земята при неполивни условия: шеста, при граници и съседи: №№ 040049, 040056, 040055, 040054, 040053, 040051;
  • №196 - поземлен  имот - частна общинска собственост № 040065, местност „Долна мера" в землището на с.Ресилово, общ.Сапарева баня /АЧОС № 1443 / 28.07.2015 г./ с площ от 2,877 дка, начин на трайно ползване: Полска култура, категория на земята при неполивни условия: шеста, при граници и съседи: №№ 040064, 040059, 040061, 000144, 040023,

 

ІІ. Общински съвет гр. Сапарева баня дава съгласието си да бъдат отдадени под наем за срок от 5 стопански години считано от 01.10.2017 година, следните недвижими имоти - частна общинска собственост:

7.    поземлен  имот № 011035, местност „Долна Драговица" в землището на с.Ресилово, общ.Сапарева баня /АЧОС № 1144 / 26.02.2015 г./ с площ от 1,337 дка, начин на трайно ползване: Полска култура, категория на земята при неполивни условия: шеста, при граници и съседи: №№ 011033, 011036, 011037, 011034, 011089;

8.    поземлен  имот № 011042, местност „Долна Драговица" в землището на с.Ресилово, общ.Сапарева баня /АЧОС № 1145 / 26.02.2015 г./ с площ от 1,210 дка, начин на трайно ползване: Полска култура, категория на земята при неполивни условия: шеста, при граници и съседи: №№ 011041, 011048, 011043, 011089;

9.    поземлен  имот № 040047, местност „Долна мера" в землището на с.Ресилово, общ.Сапарева баня /АЧОС № 1455 / 28.07.2015 г./ с площ от 4,196 дка, начин на трайно ползване: Полска култура, категория на земята при неполивни условия: шеста, при граници и съседи: №№ 040063, 040042, 040041, 040057, 040048, 040049, 040051, 040052, 000011;

10. поземлен  имот № 040048, местност „Долна мера" в землището на с.Ресилово, гр.Сапарева баня /АЧОС № 1433 / 28.07.2015 г./ с площ от 2,331 дка, начин на трайно ползване: Полска култура, категория на земята при неполивни условия: шеста, при граници и съседи: №№ 040057, 040056, 040049, 040047;

11. поземлен  имот № 040050, местност „Долна мера" в землището на с.Ресилово, общ.Сапарева баня /АЧОС № 1442 / 28.07.2015 г./ с площ от 1,732 дка, начин на трайно ползване: Полска култура, категория на земята при неполивни условия: шеста, при граници и съседи: №№ 040049, 040056, 040055, 040054, 040053, 040051;

12. поземлен  имот № 040065, местност „Долна мера" в землището на с.Ресилово, общ.Сапарева баня /АЧОС № 1443 / 28.07.2015 г./ с площ от 2,877 дка, начин на трайно ползване: Полска култура, категория на земята при неполивни условия: шеста, при граници и съседи: №№ 040064, 040059, 040061, 000144, 040023,

чрез  публичен търг с тайно наддаване по реда предвиден в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ІІІ. Общински съвет гр.Сапарева баня на основание чл.14, ал.8 от Закона за общинската собственост определя начална тръжна цена за отдаването под наем на имотите в размер на  20,00 лв. / дка. годишно.

ІV. Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да проведе публичния търг и да сключи договори за наем на имотите подробно описани по - горе при условията на настоящото решение.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                              / Иван Куйов /

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 28/31.10.2017г.

НА Заседание на ОбС

 

 

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21 ал.1 т.8 във връзка с чл.27 ал.4 и 5 от ЗМСМА; чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ; §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010 г.

 

Общински съвет гр.Сапарева баня  взе

 

РЕШЕНИЕ №355

 

І. ОбС гр.Сапарева баня предоставя на наследниците на Методи Георгиев Шиков следният  поземлен  имот:  

  • Имот с проектен № 030023 с площ 1.292 дка. в местността „Мосто" в землището на с.Ресилово, общ.Сапарева баня, съгласно скица-проект № Ф00359 / 26.07.2017 г., издадена от Общинска служба по земеделие - гр. Дупница, офис Сапарева баня, който е образуван от поземлен имот № 030015 - земи по чл.19 от ЗСПЗЗ;

 

ІІ. На основание чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Решението да се връчи по реда на Административнопроцесуалния кодекс на лицата по чл. 45д, ал. 2 от ППЗСПЗЗ и служебно - на Общинска служба по земеделие гр.Дупница, офис Сапарева баня.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                              / Иван Куйов /

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 28/31.10.2017г.

НА Заседание на ОбС

 

 

 

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21 ал.1 т.8 във връзка с чл.27 ал.4 и 5 от ЗМСМА; чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ; §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010 г.

 

Общински съвет гр.Сапарева баня  взе

 

РЕШЕНИЕ №356

 

І. ОбС гр.Сапарева баня предоставя на наследниците на Иван и Илия Стоименови Лесичкови следният  поземлен  имот:  

  • Имот с проектен № 018095 с площ 4.842 дка. в местността „Керпиница" в землището на с.Овчарци, общ.Сапарева баня, съгласно скица-проект № Ф31503 / 07.09.2017 г., издадена от Общинска служба по земеделие - гр. Дупница, офис Сапарева баня, който съответства на поземлен имот № 018095 - земи по чл.19 от ЗСПЗЗ;

 

ІІ. На основание чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Решението да се връчи по реда на Административнопроцесуалния кодекс на лицата по чл. 45д, ал. 2 от ППЗСПЗЗ и служебно - на Общинска служба по земеделие гр.Дупница, офис Сапарева баня.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                              / Иван Куйов /

 

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 28/31.10.2017г.

НА Заседание на ОбС

 

 

НА ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА, чл.22 и чл.24 от Закона за туризма

 

Общински съвет - Сапарева баня  взе следното

 РЕШЕНИЕ №357

 

1.    Общински съвет - Сапарева баня дава съгласие за участие на Община Сапарева баня в Учредителния комитет за учредяване на Организация за управление на туристически район „Рила-Пирин".

2.    Дава съгласие за участие и членство на Община Сапарева баня в Организация за управление на туристически район „Рила-Пирин".

3.    Упълномощава Кмета на Община Сапарева баня - г-н Калин Гелев, да представлява Община Сапарева баня в Организацията за управление на туристически район „Рила-Пирин".

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                         

                          / Иван Куйов /

 

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 28/31.10.2017г.

НА Заседание на ОбС

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: Чл.21 ал.1 т.8 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5, чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА, чл.38, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.66, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

 

Общински съвет гр.Сапарева баня  взе

 

                 РЕШЕНИЕ №358


 І. Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си да бъде учредено право на пристрояване с разгъната застроена площ 100,00 кв.м. на „МАРТИНА ТУРС" ЕООД със седалище и адрес на управление : гр.Сапарева баня, общ.Сапарева баня, ул. „Княз Борис" №8, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията под ЕИК 202354793, с управител Петър Стоилов Чучуганов към законно изградена сграда с идентификатор №65365.602.1101.3 със застроена площ 83 кв.м., брой етажи: 2, предназначение: Друг вид обществена сграда, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, собственост на „„МАРТИНА ТУРС" ЕООД със седалище и адрес на управление : гр.Сапарева баня, общ.Сапарева баня, ул. „Княз Борис" №8, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията под ЕИК 202354793, с управител Петър Стоилов Чучуганов, построена по отстъпено право на строеж върху общински имот - частна общинска собственост /АЧОС №468/24.03.2009 г./ урегулиран поземлен имот представляващ парцел ІV, кв.125 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.602.1101 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня без провеждане на търг или конкурс, по пазарна цена определена от лицензиран оценител по реда на чл.22, ал.3 от ЗОбС.

ІІ. Общински съвет гр.Сапарева баня  приема пазарна оценка от 95,00 лв. за кв.м. без ДДС изготвена от лицензиран оценител - инж. Владимир Владимиров, притежаващ лиценз №100100888 от 14.12.2009 година на Камарата на независимите оценители в България, по реда на чл.22, ал.3 от ЗОбС.

ІІІ. Общински съвет гр.Сапарева баня определя продажна цена от 95,00 лв. за кв.м. без ДДС за учредено право на пристрояване с разгъната застроена площ 100,00 кв.м. на „МАРТИНА ТУРС" ЕООД със седалище и адрес на управление : гр.Сапарева баня, общ.Сапарева баня, ул. „Княз Борис" №8, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията под ЕИК 202354793, с управител Петър Стоилов Чучуганов към законно изградена сграда с идентификатор №65365.602.1101.3 със застроена площ 83 кв.м., брой етажи: 2, предназначение: Друг вид обществена сграда,  собственост на „МАРТИНА ТУРС" ЕООД със седалище и адрес на управление : гр.Сапарева баня, общ.Сапарева баня, ул. „Княз Борис" №8, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията под ЕИК 202354793, с управител Петър Стоилов Чучуганов, построена по отстъпено право на строеж върху общински имот - частна общинска собственост /АЧОС №468/24.03.2009 г./ урегулиран поземлен имот представляващ парцел ІV, кв.125 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.602.1101 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня

ІV. Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да проведе необходимите процедури и сключи договор за право на пристрояване в имота, подробно описан в т.1 от настоящото решение.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                            / Иван Куйов /